april 04, 2024

Hälso- och sjukvården rankar som en av de viktigaste frågorna av befolkningen. Det är inte så konstigt, eftersom alla berörs och det handlar ibland om liv och död. Det behövs liberala visioner för sjukvården. Om detta skriver jag tillsammans med Daniel Forslund i veckans nummer av Tidningen Nu.

Daniel har lett en arbetsgrupp inom FP som utvecklat en Liberal Sjukvårdsvision. De har blickat några år framåt och skissat på hur vi skulle vilja se att vården gestaltar sig. Själv har jag tidigare lett en nationell arbetsgrupp som skrivit Folkparitets sjukvårdspolitiska program. Tillsammans har jag och Daniel nu skrivit en artikel om några frågor som vi menar är centrala för utvecklingen av hälso- och sjukvården. Tyvärr finns inte artikeln på nätet, men du kan läsa den här:

Vi behöver liberala visioner för vården

Det är inte konstigt att sjukvården är en av väljarnas viktigaste frågor. Vård handlar om liv och död, om vår fysiska och psykiska hälsa, om hur vi och våra nära behandlas i livets svåraste stunder.

Vilka svar har Folkpartiet till väljarna inför valet 2014? Vi har Barbro Westerholm som driver vårdpolitik med värme och emfas, och vi har ett sjukvårdspolitiskt program, med fokus bland annat på att ge patienten mer makt över sin situation. Men vad vill vi långsiktigt? Har vi svar på en ny generation patienters behov? Vågar vi utmana invanda tankemönster om hur vården måste se ut?

Vården är också en oerhört spännande och dynamisk sektor i samhället. De demografiska förändringarna och den snabba medicinsk-tekniska utvecklingen ger utmaningar och möjligheter. I takt med att övrig samhällsservice utvecklas förändras samtidigt befolkningens förväntningar på att även vården ska vara modern, flexibel och tillgänglig utifrån individuella behov. Våra liberala värderingar om patientmakt och inflytande kräver radikala förslag som omsätter vision till konkretion!

Folkpartiet måste därför bli modigare i sjukvårdspolitiken! Vi måste våga tänka framåt för att sätta den politiska agendan och återigen göra vården till en liberal profilfråga.

I Stockholms län har vi tagit fram en liberal sjukvårdsvision. Rubrikerna säger något om våra höga ambitioner: Vården ska vara jämlik och tillgänglig för alla. Framtidens vård är en personlig sjukvård med kvalitet och servicetjänster. Information som stärker patientmakt och patientsäkerhet. Inkludera anhöriga och närstående i patientens vård. Mer hälsocoachning och förebyggande hälso- och sjukvård. Äldre patienter ska garanteras en skräddarsydd och god vård. Mer samverkan mellan regional och lokal nivå. Vårdval Europa ger gränslöst bra vård. Målgruppsanpassad vård ger effektiva vårdflöden. Vårdval och vårdföretagande möter en mångfald av behov. Ekonomiska styrmedel ska belöna nytänkande och innovation. Forskning och innovation ger en vård i världsklass. Samt, sist men kanske viktigast, en vård i världsklass kräver personal i världsklass.

Vi har inte bara visioner, utan 50 konkreta förslag på hur de ska bli verklighet: Bättre jämförelser av olika vårdgivare för att människor ska kunna göra val utifrån sina egna önskemål och behov. Vårdenheter ska planeras utifrån människans möte med vården med välkomnande arkitektur, hemlik miljö och smart teknik. Patienter ska alltid kunna välja att vårdas hemma vid långvariga och allvarliga sjukdomstillstånd. Patienten ska ges förfoganderätt över den egna informationen i journaler, register och databaser – eget rum på nätet! Men lika viktig som patientens integritet är vid elektronisk informationshantering, är hens integritet i den fysiska miljön – eget rum på sjukhus!

Alla patienter ska aktivt informeras om och kunna välja eventuell snabbare eller bättre behandling i ett annat EU-land. Anonyma ”testpatienter” ska användas av beställaren för att kontrollera bemötande, tillgänglighet, vårdkvalitet och processeffektivitet. Avtal och ersättningar ska säkra resurser för forskning och innovation.

Ett faddersystem ska snabbare tillvarata kompetensen hos personer med utländsk vårdutbildning. Personalens kreativitet ska stimuleras genom bonussystem och ökad lönespridning.

Vår vision svävar inte i luften – den anknyter både till vårt nya sjukvårdsprogram, och till vår goda socialliberala tradition av offensiv vårdpolitik, där vi står på patienternas sida. Folkpartiet vill mera i sjukvårdspolitiken!

Anna Starbrink (FP)
landstingsråd Stockholm, tidigare ordförande i programgruppen för det nya sjukvårdspolitiska programmet

Daniel Forslund (FP)
landstingskandidat Stockholm, tidigare ordförande i arbetsgruppen för den liberala sjukvårdsvisionen i Stockholms län

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821