juli 07, 2024
Vi höjer ambitionerna för sjukhusmaten!

För ett år sedan tog jag initiativ till ett arbete för att utveckla mat och måltider i vården. Idag lämnar våra utredare ifrån sig sina resultat.

Samtidigt skickas förslagen ut på remiss och jag hoppas vi får in många kloka synpunkter från sjukhusen, patientorganisationer, fackliga organisationer med flera. I mars är tanken att vi ska få tillbaka hela ärendet med remissvar och allt till produktionsutskottet så att vi då kan fatta beslut om hur vi vill gå vidare.

Det känns riktigt bra att vi nu kommit såhär långt även om jag vet att förändringsarbete tar tid. Att höja måltidens status i vården är en högt prioriterad uppgift, menar jag. Nu finns ett bra underlag för diskussion innan vi fattar beslut under våren.

Sjukhusmat när den är som bäst. Vackert upplagt på fint porslin. Smakar också gott!
Herlevs Herligheder – såhär kan sjukhusmat vara. Bild från studiebesök i Danmark.

Utredningens förslag

Utredningen föreslår att följande vision ska gälla för all landstingsägd vårdverksamhet för perioden 1 juli 2012–31 augusti 2016:

År 2016 serveras alla patienter, inom Stockholms läns landsting smaklig, näringsberäknad mat utifrån deras individuella behov, önskemål och preferenser för en positiv måltidsupplevelse. Maten serveras i en stimulerande måltidsmiljö och det finns tillgång till mat dygnet runt. Anhöriga har möjlighet att köpa lagad mat dygnet runt.

För att nå denna vision föreslås följande strategier:

 • Alla verksamheter ska bedriva ett strategiskt och operativt nutritionsarbete.
 • Alla patientmåltider ska utformas utifrån FAMM (måltidens fem aspekter: miljön, mötet, stämningen, produkten, styrsystemet)
 • Alla patienter ska kunna välja mat och dryck samt när man vill äta.
 • Anhöriga och medföljande ska kunna köpa mat dygnet runt.
 • Alla verksamheter ska ha fokus på att höja kompetensen hos relevanta yrkesgrupper om matens och näringens betydelse för patienters tillfrisknande och rehabilitering.
 • Vid ny- och ombyggnation av vårdlokaler ska tillagningskök alltid utredas som ett alternativ.
 • Vid ny- och ombyggnation av vårdlokaler ska de utformas för att skapa förutsättningar för en stimulerande måltidsmiljö och optimal nutritionsbehandling.
 •  SLL ska verka för att FoU-medel riktas särskilt till patientnära forskning om nutritionsbehandling och måltidssituationen i landstingets FoUU-budget.
 • Förvaltningen ska under hösten 2016 avrapportera en sammanfattning av det arbete som skett för att uppnå visionen.

Alla vårdverksamheter inom SLL ska självständigt kunna hantera kommande frågor om kostförsörjning.

Det ska inrättas ett nätverk för erfarenhetsutbyte kring måltider inom landstinget. Landstingsdirektören föreslås få i uppdrag att utse en samordnare för nätverket. Inom ramen för nätverket bör följande frågor hanteras:

 • Kunskaps- och erfarenhetsutbyte
 • Inspirerande aktiviteter
 • Utbildningsinsatser
 • Kunskapsmaterial
 • Dialog med patientorganisationer
 • Instifta ett årligt pris för goda exempel inom måltidsområdet
 • Omvärldsbevakning
 • Frågor som vårdenheterna önskar samordna

Läs mer: SvDDirektpress, Vårdförbundet

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821