februari 02, 2023
Sjukvård & hälsa

Mer makt till patienten! Landstingets budget debatteras.

Idag ska landstingsfullmäktige beslut om budget för hälso- och sjukvården 2017. Det finns samsyn kring stora delar av hälso- och sjukvården. Men skiljelinjerna är också tydliga mellan partierna. Här har ni mitt inledande anförande i debatten.

Ordförande, fullmäktige
Min vän Lise råkade ut för en hemsk trafikolycka. Läget var mycket allvarligt. Och det blev en lång sjukhusvistelse. Hon fick själv, tillsammans med sina närmaste, ställa krav och driva på för att få de insatser och framförallt den samordning som borde vara självklar. Genom hennes upplevelse av vården blev det tydligt att de där stuprören som många talar om är en högst rimlig metafor och förfärliga att hamna i som patient med stora komplexa behov. För Lise har det ändå slutat väl men hennes erfarenheter är en drivkraft i mitt arbete att utveckla vården.

Nya Karolinska i Solna är inte bara ett nytt sjukhus. Det är i hög grad ett förändrat förhållningssätt där stuprören bryts upp och ersätts med ett personcentrerat arbetssätt där patientens, inte organisationens, behov och förutsättningar står i centrum. Tänkt om Lise fått möta en sådan vård!

***

Vi genomför om stor omställning av sjukvården – framtidsplanen. Och framtiden är här. Vi står mitt i förändringen. Sjukvården moderniseras för att möta behoven hos den växande befolkningen. Men den effektiviseras också, genom att ineffektiva arbetssätt fasas ut och ersätts med nya, moderna sätt att organisera vården, genom innovationer och genom att digitala verktyg används för att underlätta. Allt mer vård utförs idag utanför sjukhusen, det är en viktig och strategisk utveckling. Alliansens budgetförslag lägger stor tyngd vid att utveckla primärvärden och öppenvården i övrigt. Till patienterna vill jag säga: Husläkarna är navet i vården. Nu får de mer resurser för att du ska få bättre vård.

***

Patienternas förtroende för vårdcentralerna är högre här än för riket i övrigt, samma sak gäller för sjukhusen. Fler patienter här anser att de har tillgång till den vård de behöver. Och fler tycker väntetiderna till primärvården och sjukhusen är rimliga här, än i riket som helhet.

Kvaliteten är god i svensk hälso- och sjukvård generellt. Men tillgängligheten och bemötandet är inte lika högt rankat. Stockholm ser vi nu en annan bild, utvecklingen går åt rätt håll. Vi har förbättrat tillgängligheten. Det är jag stolt över. Men vi får aldrig blunda för brister. Det finns områden där stockholmsvården måste vässas.

***

Min makt borde minska. Dag Larssons (S) makt borde minska. Alla politikers makt borde minska. Patienternas makt borde öka! Vårdvalet är här för att stanna. Här finns en tydligt skiljelinjen i politiken: Vi som har modet att ge makten till patienterna genom vårdval och förtroendet till professionen att forma arbetet i vården. Och de som har en annan syn och vill styra mer i detaljer både över patienterna och över hur vården ska organiseras och bedrivas.

Från Alliansens sida vill vi utveckla och förädla vårdvalen. De flesta fungerar utmärkt. Ett fåtal behöver förändras för att kostnaderna ökar utan att hälsan förbättras. Socialdemokraterna har en annan plan. De vill stoppa utvecklingen av nya vårdval. Och lägga en stor besparing på den öppna specialistvården. Det är vårdvalen han vill åt och det är patienterna som drabbas. Jag vill att Dag Larsson rakt och ärligt berättar för oss här och framförallt för patienterna vilka patienter som inte ska få vård i vårdvalet.

***

Att stärka individens makt över livet är en central uppgift för mig som liberal. Det sker genom möjligheten att välja vårdgivare. Men vi vill mer. Patientens egenmakt ska stärkas. Här har ni nästa liberala valfrihetsrevolution: Vi ska ge patienten rätt att inte bara välja vård. De ska också få välja hur de möter vården. Besök hos husläkaren, ett läkarbesök via nätet eller att som kroniskt sjuk löpande kunna rapprotera sina hälsodata direkt till vårdcentralen. Det behövs en maktförskjutning i vården på patienternas villkor.

***

Hälsan hos länets invånare blir allt bättre. Vi måste bekämpa ohälsa, för den finns och den ser olika ut i länets olika delar och det påverkar människors liv. Vi behöver en hälsolinje som möter arbetslinjen och som syftar till att människor ska kunna arbeta eller studera. Möjligheterna att försörja sig själv och den självständighet som det för med sig är viktigt för varje människas möjlighet att verka med full kraft och forma sitt eget liv utifrån sina drömmar. Där har vården en självklart uppgift och vårt nya ersättningsmodell för primärvården styr i rätt riktning.

Det finns ett särskilt stort folkhälsoproblem som ökar och det är psykisk ohälsa. Hela elva procent av de vuxna kvinnorna i länet och fem procent av männen är drabbade. Den trenden är inte unik för oss utan ses i hela landet, men även internationellt.

Vi måste vässa psykiatrin och göra den alltmer tillgänglig. Därför är det så glädjande att vi lyckats öka de psykosociala besöken så kraftigt på våra vårdcentraler. För den som behöver specialistpsykiatrins insatser ska utbudet vara lättillgängligt. För knappt en vecka sedan invigdes den nya verksamheten vid Atlasmuren där sex mottagningar samlats under ett nytt tak. ”Jag är supersuper överlycklg”, sa patientföreträdaren Natacha Borg, som talade på invigningen. Det förstår jag för detta nya psykiatricentrum är skapad i nära dialog med patienterna och verksamheten. Nu går vi vidare och säkerställer värdiga vårdmiljöer i psykiatrin.

***

Liberalernas tydliga inriktning i sjukvårdspolitiken är att stärka människan i vården. Det är vid henne sida vi står. Låt oss se människan, patienten och låt oss tilltro henne mer makt i vården.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823