juli 07, 2024
Liberalerna

Jag kandiderar till riksdagen

Jag kandiderar till Sveriges riksdag. Efter valet 2022 kommer jag därför att lämna mitt uppdrag som hälso- och sjukvårdsregionråd. Men jag kommer inte att lämna hälso- och sjukvårdspolitiken. Tvärt om! Jag vill arbeta för nödvändiga förändringar i välfärden, och bidra till att Liberalerna återtar sin historiskt starka roll i genomförandet av sociala reformer som ökar människors frihet.

Nu ska Liberalerna forma hur vår valsedel i Stockholm ska se ut. Om jag kommer att finnas med ligger i partivännernas händer. Jag hoppas förstås på starkt stöd i våra interna omröstning.

Vi går till val på vårt socialliberala partiprogram som utmejslats av medlemmarna i partiet och som jag känner så starkt för. Vid höstens landsmöte ska vi tillsammans utveckla politiken ytterligare och möta väljarna med svar på de utmaningar som vårt samhälle står inför.

Jag vill använda mina erfarenheter för att driva en socialliberal reformagenda för svensk välfärd. Det är en agenda som bygger vidare på de stora reformer som Liberalerna arbetat för: fast husläkare för alla, bättre villkor för välfärdens personal och satsningar på digital utveckling i vård och omsorg. Det ska vi fortsätta med. Men det behövs mer än så.

Som liberal ser jag individen och menar att den enskilda människan aldrig får glömmas bort eller underordnas grupper av olika slag. Människans frihet och strävan efter nå sina egna drömmar måste tas på största allvar. 

Därför behövs en fungerande, generell välfärd med skyddsnät som omfattar alla; väl utbyggda välfärdstjänster ökar människors frihet när vi är som skörast. Välfärden bygger på solidaritet, att vi alla är med och bidrar, och på att skyddsnäten finns där om och när vi behöver dem. För att alla människor ska känna trygghet när förändringarna går allt snabbare behövs en socialliberal politik för stabila välfärdssystem som ger stöd och ger individen nya livschanser.

Detta är mitt socialliberala program:

Aldrig mer besöksförbud

Sverige måste stärka beredskapen att klara smittspridning och andra allvarliga hot mot människors hälsa. Aldrig mer ska det få gå så långt att sköra, sjuka människor ska hållas isolerade från sina nära och kära. Aldrig mer får långvariga, fängelseliknande besöksförbud på äldreboenden tillåtas. Att mota den ofrivilliga ensamheten är en viktiga uppgift i vårt välfärdsland.

• Det måste skapas säkra former för människors goda relationer även i smittotider, med tillgång till skyddsutrustning och säkra rutiner.

• Ingen ska behöva dö ensam. Därför måste hälso- och sjukvårdslagen ändras så att den tydligt stadgar att alla ska ha möjlighet till mänsklig närvaro den sista tiden i livet.

Rusta upp äldrevården

Vården och omsorgen för äldre behöver förbättras, det har pandemin tydligt visat. Det behövs fler läkare och sjuksköterskor i äldreomsorgen för att stärka det medicinska omhändertagandet och omvårdnaden.

• Låt de kommuner och äldreboenden som vill anställa läkare. Och säkerställa att regionerna och kommunerna i övrigt ökar läkarnas närvaro på äldreboenden.

• Behovet av platser i äldreboende måste säkerställas och sociala skäl som plågsam, ofrivillig ensamhet måste bli en tydlig grund att beviljas plats. Kvaliteten i äldreboenden måste höjas, bland annat genom att fler medarbetare får heltidsanställningar istället för timanställningar och bättre tillgång till fortbildning och utveckling i yrket.

• Äldre människor med hemtjänst måste få välja en fast undersköterska, för att få en bättre omsorg och minimera ”springet” från många olika personer i sina hem.

Kapa köerna i vården

Svensk sjukvård är på många sätt fantastisk och håller hög medicinsk kvalitet. Men det finns också brister, inte minst när det gäller väntetider, vilket dessutom har förvärrats underpandemin då en stor ”vårdskuld” byggts upp av undanträngd och uppskjuten vård.

• Svensk vårds sämsta gren är tillgängligheten. Ofta får vi vänta alldeles för länge på ett besök i vården. Genom pandemin har dessutom en stor ”vårdskuld” byggts upp, när resurserna behövts för att klara akut och nödvändig vård, en vårdskuld som måste betalas tillbaka. Köerna ska bort.

• Ingen ska behöva vänta i sin egen region på vård som kan ges någon annanstans. Ge oss patienter rätt att välja vård i valfritt län, inte bara rätt att välja öppenvård som idag. Inför vårdval i hela landet.

Tillvarata resursen årsrika

Många äldre personer vittnar om att de inte riktigt räknas med längre. Men de utgör en resurs i vårt samhälle som måste tillvaratas mycket bättre.

• Äldres rätt till självbestämmande ska hävdas och alla tendenser till åldersfördomar bekämpas. Förbudet mot åldersdiskriminering ska vara starkt och effektivt.

• Låt fler jobba längre, om de vill. Att årsrika ges större möjlighet att fortsätta arbeta ökar den enskildes valfrihet och förbättrar samhällsekonomin.

Rättvisa åt människor med funktionsnedsättning

Den personliga assistansen var en liberal frihetsreform för människor som alltför länge hållits tillbaka utan möjlighet att forma sina egna liv. De senaste årens nedmontering av den personliga assistansen har varit katastrofal för många människor. Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering, ändå finns det många brister i den fysiska tillgängligheten vilket försvårar vardagen för många människor.

• Den personliga assistansen måste återupprättas så att människor kan fortsätta leva självständiga liv. Samtidigt måste självklart missbruk beivras, men inte genom att inskränka friheten för dem som behöver personlig assistans.

• Den offentliga miljön, inklusive kollektivtrafiken, ska vara tillgänglig. Det behövs en bättre, systematisk tillsyn för att få bort enkelt avhjälpta hinder.

Hjälp barn och unga att må bättre

Många unga mår psykiskt dåligt av stress, oro och ibland depressioner. Det är viktigt att veta att det finns professionell hjälp att få, när det behövs,från skolan, vården eller socialtjänsten. Skolan är i sig en avgörande skyddsfaktor mot ohälsa.

• En skoldag präglad av lugn och studiero, med tydliga positiva förväntningar ger goda förutsättningar för såväl kunskap som välbefinnande. Skolan med elevhälsan, socialtjänsten och sjukvården måste samarbeta för att hjälpa elever som mår dåligt.

• En modern psykiatri finns tillgänglig nära på exempelvis vårdcentraler, för barn och unga med lindrig till måttlig psykisk ohälsa, med ökad tillgång till psykologer och även digitala vårdformer.

• Svenska barn sitter mer stilla än någonsin. De som tidigt upptäcker glädjen med att röra på sig, klarar oftare skolan och mår bättre – både fysiskt och psykiskt. Alla skolgårdar ska ge möjlighet till lek och rörelse.Och varje förskola ska låta alla barn röra på sig.

Hälsa för frihet

Pandemin har visat hur sårbara vi är. Covid-19 har slagit hårdast mot människor som redan innan hade sämre hälsa. Sverige måste stärka sin beredskap för nya pandemier och andra kriser. Stärkt folkhälsa ökar motståndskraften.

• Vaccination är en av mänsklighetens viktigaste uppfinningar som räddar liv och stärker hälsan. Sverige har ett väl utbyggt barnvaccinationsprogram. Nu behöver vi också ge äldre motsvarande möjlighet med ett nationellt äldrevaccinationsprogram behövs för att stärka hälsan. Det kan omfatta säsongsinfluensa, återkommande covid-19-vaccination, bältros osv.

• Hälsa som beredskap: Alla myndigheter som arbetar med att stärka Sveriges krishanteringsförmåga måste få i uppdrag att, i samverkan med kommuner, regioner och civilsamhället, inkludera stärkt folkhälsa i arbetet försvensk beredskap.

• Hälsa för integration: Ohälsa och segregation följs åt, ändå är inte hälsa ett prioriterat områdena i regeringens strategiska arbete för att motverka segregationen. Att blunda för ohälsan i förorterna är ett stort svek mot människorna som lever där. Därför måste hälsa bli en prioriterad del av Sveriges integrationsarbete.

Sverige är ett fantastiskt land som erbjuder många möjligheter. Berättelsen om hur vårt välstånd och vår välfärd byggts är inte slut. Den fortsätter in i framtiden och som så många gånger förr behövs liberaler som driver på för reformer med frihetens prägel. Att stärka människors frihet och möjlighet att förverkliga sina drömmar är alltjämt liberalers uppgift

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess
                  filnamn är img_8666-1024x683.jpg
Jag hoppas få förtroendet som riksdagsledamot för att driva liberala välfärdsfrågor som frigör människor
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821