september 09, 2021
Sjukvård & hälsa

Modernisera välfärden: Digitalisera vården!

Liberalerna presenterar ett reformprogram  för  digitalisering av hälso- och sjukvården. Sverige är bland de länder som satsar mest på hälso- och sjukvård. OECD:s jämförelser visar att Sverige ligger i toppen när det gäller både läkar- och sjukskötersketäthet. Samtidigt ligger vi bland de lägsta i Europa när det gäller antalet läkarbesök per person och år. Hur kommer det sig att Sverige, trots mer ekonomiska resurser och personal än någonsin, ändå producerar mindre vård? Liberalerna menar att tidsbristen i vården i grunden är ett systemfel – ett symptom på bristfälliga stödsystem, ålderdomlig teknik, långsamt införande av nya mer effektiva behandlingsmetoder och svag samverkan. Detta måste vi möta med moderna lösningar.

Även om utmaningarna är många finns det ingen anledning att svartmåla situationen inom sjukvården. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har presenterat en internationell jämförelse som visar att Sverige ligger i topp både när det gäller vårdkvalitet. Den medicinska och tekniska utvecklingen har gått framåt med stormsteg, och många behandlingar som tidigare krävde flera dagars sjukhusvård kan nu göras med enkel dagkirurgi. Vårdval har ökat vårdutbudet och konkurrensen, vilket lett till högre tillgänglighet, kortare väntetider och ökad valfrihet för patienterna.

Patienterna måste ha rätt att förvänta sig ett gott bemötande där moderna tekniska lösningar används och digitaliseringens möjligheter tas till vara för att ge patienterna utvecklade möjligheter att bli medaljörer i sin egen vård, möjlighet att ta del av information om sig själva och inte minst känna tryggheten i att vården har väl fungerande informationssystem för patientsäkerhetens skull.

Våra intryck från hundratals samtal med vårdens medarbetare är samstämmiga. Onödiga tidstjuvar, ständig frustration över otillräcklighet och många arbetsmiljöproblem kan härledas till ett och samma problem: informationshanteringen! Vårdpersonalen tvingas dels bära en tung administrativ börda med mängder av byråkratiska regler, dels arbeta i en ålderdomlig och splittrad IT-miljö, där informationen inte finns digitalt tillgänglig när den behövs och där information måste matas in manuellt i olika system och med olika inloggningar. Fax och anteckningsblock är fortfarande vanligare arbetsverktyg än läsplatta och interaktiva beslutsstöd. Vi föreslår en kraftfull reformagenda för att modernisera vården.

VÅRA FÖRSLAG:

  • Sverigeförhandling för digitalisering av välfärden. En statlig investeringsfond bör skapas för att överbrygga den investeringspuckel som krävs, där investeringar från huvudmännen kompletteras med en satsning från staten för att under en femårsperiod föra hela det offentliga Sverige in i den digitala tidsåldern.
  • Digital valfrihetsreform i vården. Vårdgivare ska åläggas att erbjuda en lika bra digital tillgänglighet som fysisk, där patienten utifrån situation och önskemål själv ska kunna välja att konsultera vården med en e-tjänst, telefon, video eller vanligt fysiskt besök.
  • Låt patienter/brukare forma de digitala tjänsterna. Funktionshinder-, patient- och pensionärsorganisationerna liksom enskilda patienter och brukare behöver involveras tidigt i processen i framtagandet av nya e-hälsotjänster så att tillgängligheten säkerställs.
  • Mät digital tillgänglighet. Idag mäts tillgänglighet till fysiska besök i vården och telefontillgänglighet. För att den digitala tillgängligheten ska utvecklas och bli en självklart service till patienterna behöver nya kvalitetsmått skapas som styr mot en förbättrad digital tillgänglighet vid sidan av exempelvis fysiska besök.
  • Befäst rätten till den egna journalen. Ge patienter i hela landet sin lagstadgade rätt till informationen om sig själv på ett enkelt, lättillgängligt sätt med digitala lösningar.
  • Modern individbaserad integritetslagstiftning. Inför en modern dataskyddslagstiftning där individen själv kan gradera sin integritetskänslighet, och välja att dela alla, vissa eller inga av sina data för forskning, samkörning eller analys.
  • Rätt till socialt, uppkopplat liv i vård och omsorg. Den som blir inlagd på sjukhus eller flyttar till ett äldreboende måste erbjudas möjlighet att använda digitala verktyg för att kunna fortsätta använda sociala medier, hålla kontakt med vänner och anhöriga, söka information och allt annat som människor idag gör via nätet.
  • Erbjud digitala behandlingsformer. Patienter erbjudas ibland behandling på nätet, exempelvis finns i dag internetpsykiatri med goda resultat. Det behövs ett aktivt utvecklingsarbete i vården för att skapa fler verkningsfulla, nätbaserade behandlingsformer.

Här hittar du Liberalernas rapport Modern vård_digitaliseringsrapport3:6 Jag vill tacka arbetsgruppen som bidragit till rapporten. Vilka det är ser du i rapporten.

Läs också gärna min och Jan Björklunds debattartikel i SvD.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1730