september 09, 2023

Idag arrangerade jag och produktionsutskottet ett seminarium om vårdrelaterade infektioner (VRI) för alla våra sjukhusstyrelser med flera. Våra styrelseseminariet är tillfällen då jag och PU som ägarrepresentanter lyfter viktiga frågor och markerar vad vi som ägare vill ha fokus på.

Vårdrelaterade infektioner betyder att man kommer till sjukhuset med en åkomma och där belönas med en annan. Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör regelbundna mätningar över andelen patienter som drabbas av en vårdrelaterad infektion. Nästan en tiondel av patienterna drabbas av vårdrelaterade infektioner, enligt SKL:s senaste höstmätning. Och vi i Stockholm märker dessvärre ut oss på ett negativt sätt. Hos oss drabbas 11 procent av vårdrelaterade infektioner. Läget är värre i Uppsala och Östergötland, men det är en klen tröst.

PU-seminarium om vårdrelaterade infektioner.

Vårdinfektionerna skapar onödigt lidande för patienterna, till exempel i form av besvärliga sårinfektioner, och leder till onödiga kostnader för vården, i form av återinläggningar och förlängda vårdtider. Man räknar nämligen med att varje vårdrelaterad infektion i snitt leder till fyra extra vårddygn. Socialstyrelsen har räknat ut att varje dag så vårdas det omkring 2 000–4 000 patienter på svenska sjukhus med vårdrelaterade infektioner – på ett år rör det sig om runt 600 000 extra vårddygn. Att såväl patienterna som sjukhusens ekonomi skulle må bättre av att slippa dessa extra vårddygn, kan vi nog alla skriva under på.

På dagens seminarium fick vi lyssna på Elda Sparrelid, som är överläkare vid infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon berättade om de vanligaste formerna av VRI, men hon påpekade också att det finns en del infektioner som är mycket svåra att undvika. Fokus bör ligga på att bekämpa undvikbara vårdinfektioner.

Elda Sparrelid svarar på frågor om VRI.

Landstingets chefläkare Henrik Almkvist berättade om det arbete som pågår i landstinget med att ta fram en handlingsplan mot vårdrelaterade infektioner. Den ska vi naturligtvis behandla i Produktionsutskottet. Därefter kom Petra Hasselqvist från SKL, som berättade om ”Infektionsverktyget”. Det är ett nytt it-stöd som tagits fram för att samla in data om infektioner och antibiotika. Genom detta verktyg, som pilottestas i Västra Götaland och Uppsala, kommer vi få en mycket bättre bild över hur mycket infektioner vi har och hur mycket antibiotika vi använder.

Sammanfattningen av dagen blir att det finns en stor medvetenhet, både inom Stockholms läns landsting men också i landet i stort, om att arbetet mot VRI är mycket viktigt. Det känns därför bra att PU har detta som ett av sina fyra fokusområden. Samtidigt finns det förstås fortfarande mycket att göra – allt från att skärpa efterlevnaden av basala kläd- och hygienrutiner till att utveckla bättre metoder, mediciner och material. Arbetet måste fortsätta, för i framtiden ska inte var tionde patient behöva lämna sjukhuset med en ny infektion.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823