juni 06, 2024
Sjukvård & hälsa

Nej till fler religiösa skolor. Barn har rätt till kunskap.

Integrationen är vår största samhällsutmaning och bristen på den samma en fara för vårt välstånd och vår välfärd. Det är dags att tydligt markera att skolans uppdrag heter kunskap. Det är ett svek mot barn att inte ge dem friheten att utveckla och växa upp i ett öppet samhälle. Därför är det nu tid att säga nej till konfessionella – religiösa – friskolor. Vi måste sätta elevernas rätt till en skolgång grundad på demokratiska värderingar främst.

Det finns ett stort värde i att elever tillsammans med sina föräldrar har rätt att välja skola och forma sin egen framtid. Det fria skolvalet har gett många barn fantastiska möjligheter som de inte skulle uppnå om alla hänvisats till närmsta skola. Men samhällets ansvar måste vara att säkerställa att skolorna håller hög kvalitet och lever upp till kraven på demokrati och allsidighet i undervisningen.

I Sverige finns en tradition av väl fungerande friskolor även på religiös grund. Det har ofta varit viktiga som bärare av kultur och traditioner och har balanserat sin religiösa eller kulturella inriktning med en utbildning som lever upp till läroplanens krav. Det har varit bra och viktigt att ge utrymme för även dessa skolor för att ge barnen chansen att utveckla sin kultur och fördjupa förståelsen för sina traditioner. Men lika viktigt är det nu att säkerställa att inga barn utsätts för en skolgång som inte grundar sig på öppenhet, demokratiska värderingar eller som erbjuder barn en alltför snäv bild. Därför är det tid att stoppa inrättande av nya, eller expansion av befintliga, religiöst grundade friskolor. Det handlar om att säkra enskilda individers – barns och ungas frihet och rätt att få växa upp och utvecklas i det öppna samhälle. Då får skolentreprenörer och exempelvis församlingar stå tillbaka.

När många flyktingar söker sig till Sverige måste fokus ligga på integration. Det är svårt att se hur konfessionella friskolor bidrar till detta. Det är ett viktigt skäl att nu säga stopp till nyetableringar. Det finns flera aktuella ansökningar som alltså borde avslås.

Skollagen är tydlig. Skolan ska vara ickekonfessionell och religiösa inslag i undervisningen är inte tillåtet. Men det finns ett undantag som gäller just friskolor som kan få vara konfessionellt grundade. Orsaken till det är viljan att bejaka religionsfriheten. Detta har i många fall fungerat väl, även om det finns exempel där brister har påvisats. Nu är vi dock i en situation när hoten mot unga människors frihet väger över. Deras rätt till tankefrihet och egen åsiktsbildning måste hävdas. Men framförallt heter skolans uppdrag kunskap. Det ska dominera skoldagen för varje barn varje dag.

Liberalerna partistyrelse har diskuterat frågan och ställt oss bakom förslaget att stoppa etableringen av nya konfessionella friskolor. Självklart måste de som reda finns underkasta sig noggrann granskning. Idag presenterar Jan Björklund med flera vårt förslag på DN-debatt.

 

 

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821