september 09, 2023

En trygg förlossningsvård för varje kvinna, barn och familj förutsätter en god arbetssituation för personalen. Under de senaste åren har förlossningsklinikerna och deras medarbetare förbättrat vården så att förlossningsskadorna minskat och nästan alla kvinnor får föda på sitt förstahandsval av klinik – men det är uppenbart att mer behöver göras. Nu skjuter vi till ekonomiska resurser för att möjliggöra förbättringsarbete av vård och arbetsmiljö.

Hälso- och sjukvårdsnämnden får ökat anslag från centrala medel i regionen, för att kunna satsa på modellen ”En barnmorska per födande” samt i övrigt förstärka resurserna till förlossningsvården. Nästa år ökar budgeten totalt med 148,5 miljoner kronor utöver vad som tidigare varit fastlagt. 2023 och 2024 planeras det för utökade resurser med 203,5 miljoner kronor per år.

De senaste åren har vi gjort en lång rad insatser för förlossningsvården, och utvecklingsarbetet har lett till att 95% av kvinnorna får föda på sitt förstahandsval av klinik och att förlossningsskadorna minskade kraftigt (med 42 procent vid normalförlossningar 2014-2020).

Nu planeras ytterligare en rad satsningar i vårt nya åtgärdsprogram

Det krävs flera åtgärder för att komma tillrätta med arbetsmiljön inom förlossningsvården.

1. Ytterligare insatser behövs för att stärka kompetensen och införa nya arbetssätt som ger förutsättningar för en fortsatt trygg och säker förlossningsvård som möter kvinnornas och barnens behov. Att arbeta med en barnmorska per födande i aktiv fas är gynnsamt för kvinnan och förlossningens framskridande och har efterfrågats av medarbetarna. Uppstart: Första kvartalet 2022

2. Arbetsplatsrotation – möjliggör att medarbetarna får variation i arbetet samt att medarbetare får använda hela sin kompetens inom graviditet, förlossning och eftervård. Genom rotationstjänstgöring är det möjligt att öka verksamhetens flexibilitet och att överbygga vårdövergångar i graviditets- och förlossningsprocessen. Uppstart: Intern rotation pågår redan hos vissa kliniker.

För att möjliggöra rotationstjänst mellan öppenvård och slutenvård behöver en ny anställningsform utarbetas. Uppstart: Första kvartalet 2022

3. Ökad läkarbemanning för förbättrade flöden. Öka läkartätheten inom de områden där läkarens kompetens behövs som till exempel på akutmottagning för att förbättra processerna och säkerställa tillgången till neonatologer så att barnläkarundersökning kan genomföras snabbt och effektivt för bättre flöden. Det innebär inte att läkare ska utföra barnmorskans arbete, det är för att möta ett större behov av medicinsk kompetens i takt med att barnafödandet sker både i högre ålder och med flera medicinska riskkomponenter. Ökade insatser från läkare är nödvändigt för att säkerställa tillräcklig kapacitet i jour- och beredskapslinjer. Uppstart: Första kvartalet 2022

4. Förbättrade processer, avser hela graviditetsprocessen, mellan mödravård, förlossning, eftervård och inte lokala processer. En omvärldsanalys av förlossningsvård bör genomföras i syfte att fortsatt utveckla förlossningsvården. Rapporten ska leverera en beskrivning av framgångsrika organisationsmodeller samt en genomgång av relevanta kvalitetsmått för förlossningsvården.

Utredningen ska beakta synpunkter från alla delar i vården som är involverade i förlossningsprocessen. Materialet kan ligga till grund för beslutsfattande, för styrning samt utveckling av regionens förlossningsvård. En viktig del i utredningen blir att beakta både behovet av säkerhet och kvalitet för barnet, dvs neonatalvården, och kvalitet och trygghet inom förlossningsvården för den gravida. Uppstart: Första kvartalet 2022

5. Tydliga kompetens- och karriärmodeller – som synliggör karriärsteg, möjliggör schemaläggning utefter kompetensmix och kan ligga till grund för kompetensutveckling. Uppstart: Fjärde kvartalet 2021

6. Handledning och mentorskap – som underlättar övergången från studier till arbetsliv och ger trygghet genom strukturerad introduktion, mentorskap och förstärkt handledning. Uppstart: Första kvartalet 2022

7. Utvärdera arbetstidsmodellens tillämpning och effekt inom förlossningsvården. Uppstart: Andra kvartalet 2022

8. Uppgiftsväxling – vårdnära servicepersonal avlastar vårdpersonal med uppgifter som patientnära städning, måltidshantering och förrådshantering. Uppstart: Pågår

Erbjudande till barnmorskor i öppenvården att arbeta med förlossning, ett sätt att nå ökad rotation och skapa bättre förutsättningar för förlossningsklinikerna.

Barnmorskor i öppenvården som tidigare arbetat inom förlossningsvården och som är intresserade av att komma tillbaka på del- eller heltid under en längre eller kortare period. Det ska utredas om det är möjligt för barnmorskor som så önskar att få tjänstledigt på hel- eller deltid för att arbeta med förlossning och eftervård.

Erbjudande till barnmorskor som önskar en timanställning

Under förutsättning att barnmorskan har en fast anställning eller månadsanställning kan timanställning erbjudas.

Barnmorskor som inte arbetat i förlossningsvården de senaste fem åren, erbjuds timanställning enbart inom eftervården. Barnmorskor som nyligen arbetat i förlossningsvården, max fem år sedan, erbjuds timanställning inom förlossning och/eller eftervård.

För barnmorskor som har en fast anställning inom öppenvården kan, om de kommer överens med sin arbetsgivare, anställning eller vikariat ges inom förlossning eller eftervård.

Individanpassad introduktion och upp till tre månaders reaktivering beroende på tidigare förlossningserfarenhet, då barnmorskan går utöver ordinarie bemanning, med stegvis upptrappat ansvar. Under reaktiveringsperioden har barnmorskan en utsedd mentor som stöd och bollplank.

Anpassad helgtjänstgöring i relation till tjänstgöringsgrad under förutsättning att barnmorskan har kvar en deltidsanställning inom öppenvården.

På längre sikt vore det önskvärt att kunna erbjuda en rotationstjänst öppenvård – slutenvård med en sammanhållen anställning hos samma arbetsgivare, i stället för två anställningar med olika arbetsgivare.

För barnmorskor som inte arbetat inom förlossningsvården de senaste fem åren och önskar en fast anställning eller längre vikariat:

Individanpassad introduktion och upp till tre månaders reaktivering (beroende på tidigare förlossningserfarenhet), då barnmorskan går utöver ordinarie bemanning, med stegvis upptrappat ansvar. Under reaktiveringsperioden har barnmorskan en utsedd mentor som stöd och bollplank.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823