maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Ny cancerplan utvecklar vården

Stockholms cancervård utvecklas. Nu är det dags att ta nästa steg och planera för en stark utveckling av vården framöver. Idag har vi fattat flera viktiga beslut kring cancervårdens utveckling. En ny cancerplan antas av hälso- och sjukvårdsnämnden. Landstingsstyrelsen har beslutat om en ny organisation för onkologin. Utvecklingen går framåt.

Idag har hälso- och sjukvårdsnämnden antagit en ny cancerplan som ska gälla fram till och med 2019. Det är en plan som syftar till en stark utveckling av cancervården i vår region genom konkreta åtgärder för att uppnå målen i den nationella cancerstrategin om en effektiv, jämlik och jämställd cancervård av högsta kvalitet för alla.

  • Minska risken för insjuknande i cancer och förbättra överlevnaden
  • Bättre vård och bemötande
  • Jämlik vård genom att minska omotiverade skillnader mellan regioner och befolkningsgrupper

Cancerplanen innehåller en rad konreta åtgärder för att möta de utmaningar som cancervården står inför, bland annat den ökande förekomsten av cancer (prevalens), kompetensförsörjning i vården, inte minst genom att pensionsavgångar ligger framför oss. Vi måste också sträva mot ökad jämlikhet i vården och att patienterna inkluderas mer i vården och görs delaktiga.

Omotiverade och åtgärdbara skillnader inom cancervården ska minska. Patienten och anhöriga ska få  betydligt större möjligheter att bli delaktiga utifrån de individuella förutsättningarna. Här spelar patientföreningar och andra organisationer en viktigt roll och måste involveras i arbetet.

Personcentrerad vård. Cancervården ska därför utformas så att ansvaret för patientens hela väg genom vården tydliggörs, liksom genom att utveckla modeller för uppföljning av vårdprocesserna avseende kvalitet, jämlikhet och hälsoekonomi. Cancerplanen anger de områden där vården i regionen under perioden kan samlas till färre vårdgivare. Detta arbete bedrivs även på en nationell nivå för ovanliga cancerdiagnoser eller kräver komplicerad behandling. Det är en nödvändig och positiv utveckling för att säkerställa vårdens kvalitet.

Väntetiderna ska kortas. Ibland är patientens väg genom vården för lång. Den nationella satsningen på standardiserade vårdförlopp som påbörjades för några år sedan är riktig och ska genomsyra arbetet även i Stockholm.

God jordmån för forskning för framtidens vård ska skapas. Den kliniska forskningen ska stödjas. Koncepten ”Nätverk för god cancervård och forskning” och ”universitetssjukvård”, inkluderar hela patientens väg genom vården och är förankrade i framtidens hälso- och sjukvård (FHS) med en utvecklad nätverkssjukvård. Huvudansvaret för cancerforskningen ska ligga på Karolinska institutet och RCC ska aktivt samverka med KI och andra universitet/högskolor samt alla aktörer som bedriver forskning relaterad till cancervården. Forskningens infrastruktur för att alla cancerpatienter oavsett tumörsjukdom, bostadsort eller vårdgivare behöver utvecklas så att alla möjlighet att delta i olika forskningsprojekt. Vi behöver också htta modeller för att nya läkemedel kan komma patienterna till del.

Förebygg cancer. En av de viktigaste saker vi kan göra i samhället är att minska förekomsten av cancer genom förebyggande insatser. Närmare 30 procent av all cancer kan undvikas om vi kunde undvika kända riskfaktorer som rökning, stillasittande och dåliga matvanor. Det klarar inte vården ensam av att styra, men i cancerplanen finns åtgärder även inom prevenionsområdet. Uppföljning av programmet för vaccination mot humant papillomvirus (HPV) samt att detta även bör övervägas för pojkar för att snabbare öka skyddet mot vissa tumörsjukdomar är en del av cancerplanen. Även screening är en viktigt del av det förebyggande arbetet genom att möjliggöra tidig upptäckt därför ska möjligheten att etablera screeningprogram för nya diagnoser utredas.

Ny organisation av cancervården

Ett annat viktigt beslut som fattats i av landstingsstyrelsen handlar om en ny organisation för onkologin i Stockholm. Under de senaste tio åren har Radiumhemmet varit ansvarig klinik även för verksamheten på Södersjukhuset och Danderyd sjukhus. Nu blir det delvis en återgång till situationen som den var tidigare. Förslaget har diskuterats intensivt under en tid. Men nu står det alltså klart hur vården ska organiseras.

Södersjukhuset får sin egen klinik. Karolinska sjukhuset i Solna och Danderyd fortsätter i gemensamma organisation. Redan i våras beslutades att Capio S:t Görans sjukhus också ska ha en egen onkologiverksamhet. Jag är övertygad om att den nya organisationsstrukturen ger goda förutsättningar att utveckla vården för patienternas bästa. Här kan ni läsa ärendet kopplat till dagens beslut i landstingsstyrelsen

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821