september 09, 2023
Liberalerna

Ny liberal bostadspolitik tar form

I höst har FP landsmöte. Då ska vi ta ställning till en rad förslag. Bland annat om bostadspolitik. Jan Björklund presenterade nyligen förslaget i samband med sitt sommartal.

Jag flyttade till Stockholm i början av 90-talet och hoppade runt på ett antal andrahandskontrakt med mer eller mindre hopplösa bostäder som aldrig kändes riktigt som hemma, förrän jag landade på Lidingö och det fina kollektivet som blev mitt första riktiga hem här. Såsmångom hade jag både jobb och lite pengar på banken så jag köpte mig en liten etta och därefter har livet fört mig vidare i någon sort bostadskarriär.

Sedan jag först försökte slå ner bopålarna i olika Stockholmsförorter har situationen knappast bli bättre. Unga människor, och förresten även många andra, kämpar hårt för att få till en vettig vardag i bostadsbristens Stockholm och på många andra orter. Det är förstås jobbigt för den enskilda människan men det är också dåligt för arbetsmarknaden, för näringslivet för tillväxten och i förlängningen för vår gemensamma välfärd när människor som vi behöver i staden inte hittar någon plats att bo. Utanförskapet förstärks.

Folkpartiéts förslag är viktiga och inte alls okontroversiella. Men att skapa bättre förutsättningar för byggande är nödvändigt. Därför tycker jag att förslaget om att exempelvis mjuka uppstrandskyddet och säga ja till fri hyressättning, men bara vid nybyggnation, är rimliga åtgärder.

Här är förslagen som nu ska debatteras innan partiets landsmöte sätter ner foten i höst:

1. Fri hyressättning i nybyggnation. Vi föreslår fri hyressättning i nyproduktion genom att hyran inom ramen för presumtionshyressystemet också kan avtalas fritt mellan hyresvärd och hyrestagare. Presumtionshyrorna ska gälla utan bortre tidsgräns. Den fria hyressättningen ska kombineras med ett starkt besittningsskydd och en förutsägbar indexreglering under hela perioden hyresgästen väljer att bo kvar.

2. Reformer inom bruksvärdessystemet för ökad rörlighet. Även inom det befintliga beståndet bör hyressättningen framöver i större utsträckning avspegla konsumenternas efterfrågan och individuella val. Inom bruksvärdessystemet behöver läge, samt till- och frånval få större genomslag så att hyresnivåerna närmare speglar utbud och efterfrågan.

3. Gör det möjligt att bygga billigare. Vi vill gå längre än att avskaffa de kommunala särkraven. Vi vill möjliggöra att hus bara behöver prövas mot byggnormen en gång för att sedan vara förhandsgodkända och fria att byggas. Vi vill även utreda möjligheten till gemensamma nordiska byggregler för att vidga marknaden och stärka konkurrens.

4. Friare hyressättning vid uthyrning av villor, bostadsrätter och ägarlägenheter. Vi föreslår i ett ytterligare steg friare hyressättning vid uthyrning av villor, bostadsrätter och ägarlägenheter genom en generösare beräkning av den så kallade skäliga hyran.

5. Bättre skattevillkor vid andrahandsuthyrning. Privatpersoners upplåtelse av den egna bostaden är ett viktigt komplement till den ordinarie bostadsmarknaden. Taket för skattefria hyresinkomster bör höjas.

6. Ett svenskt system för trygga hyresdepositioner. Norge har ett system där depositionsbeloppet vid andrahandsuthyrning sätts in på ett neutralt konto. Ett motsvarande system bör införas i Sverige.

7. Rätt för byggherrar att utarbeta detaljplaner. Idag är det bara kommunerna som har rätt att upprätta detaljplaner. Vi föreslår att byggherrar, istället för att tvingas vänta på kommunen i i snitt två år, ska få rätt att själva upprätta en detaljplan och få denna prövad av kommunen.

8. Färre och snabbare överklaganden. Färre instanser för överklagande av detaljplaner. Idag kan en detaljplan överklagas till länsstyrelsen, sedan till mark- och miljödomstolen och i vissa fall även till Mark- och miljööverdomstolen. Var fjärde detaljplan överklagas till länsstyrelsen, och två av tre beslut i länsstyrelsen överklagas ytterligare en gång. Vi föreslår att beslut om detaljplaner som första instans ska överklagas direkt till mark- och miljödomstolen. Dessutom vill vi överväga om det går att begränsa den sakägarkrets som har rätt att överklaga bygglovs- och detaljplanebeslut.

9. Ett uppmjukat strandskydd. Strandskyddet bör decentraliseras genom att kommuner ska kunna ansöka om att upphäva strandskyddet med hänvisning till ett lokalt behov av bostadsbyggande. I dag är denna möjlighet kraftigt begränsad. I områden där exploateringstrycket bedöms som exceptionellt högt eller synnerliga skäl föreligger ska fortfarande ett strikt strandskydd tillämpas.

10. Ett utvidgat uppdrag för Akademiska hus att bygga och äga studentbostäder. Akademiska hus uppdrag att bygga och ägandet av studentbostäder bör förtydligas genom att ett skarpare uppdrag fastställs i riksdagen.

11. Sänkt flyttskatt. Den effektiva reavinstskatten bör sänkas genom att taket på uppskovet tas bort och räntebeläggningen på uppskovsbeloppet avskaffas.

12. Ägarlägenheter i befintligt bestånd. Ägarlägenheter ska till skillnad från idag kunna bildas också i befintligt bestånd. Det skulle ge ökad valfrihet, inte minst i stadsdelar med ett ensidigt utbud av boendeformer såsom miljonprogramsområdena.

läs hela rapporten här

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823