september 09, 2021
Sjukvård & hälsa

Primärvårdslyft i Liberalernas budget

Växande vårdköer, bristande kontinuitet och otrygghet för sjuka äldre är ett gissel i svensk sjukvård. Den nära vården, på vårdcentraler och husläkarmottagningar, är stommen i sjukvården men behöver utvecklas för att möta människors vårdbehov. Liberalernas budgetmotion i riksdagen ger möjlighet till den stora omställning av sjukvården som måste göras. Det är dags för ett stort primärvårdslyft!

Liberalernas budgetförslag ger stöd till regioner och landsting att ställa om och stärka primärvårdens kapacitet och förtroende. För att underlätta omställningen föreslår vi en stor satsning på nära och tillgänglig vård om 2,55 miljarder kronor 2018 och 3,3 miljarder kronor följande två år:

1. Ett primärvårdslyft om 5,25 miljarder kr på tre år (1,25 mdkr 2018, 2 mdkr/år 2019-2020). Ett prestationsbaserat omställningsstöd, till de landsting som bygger ut primärvården.

2. En utbildningssatsning på 900 miljoner kronor på tre år (300 mkr/år) för att få fler allmänläkare. 100 yrkesverksamma läkare per år får genom en tvåårig påbyggnadsutbildning också blir specialister i allmänmedicin.

3. En ny moderniserad kömiljard, på 1 000 miljoner kronor per år eller 3 miljarder de kommande tre åren.

Vården ska flyttas närmare människorna. Alla patienter ska få möjlighet att lista sig hos namngiven, fast läkare på vårdcentral. Varje läkare ska ansvara för sina patienter och samordna den övriga vård som de kan behöva. Det förbättrar kontinuiteten för patienterna och gör vården mer effektiv. Förebilden är inte minst de norska och danska fastläkarmodellerna, där varje läkare har omkring 1 200 patienter – ungefär hälften jämfört med en svensk läkare. Hälso- och sjukvårdslagen bör förtydligas så att detta gäller även i Sverige. I ett första skede prioriteras äldre med stora vårdbehov för egen fast läkarkontakt.

För att detta ska vara möjligt krävs fler specialistläkare inom allmänmedicin. Även om alliansregeringen 2006-2014 byggde ut antalet utbildningsplatser på läkarlinjen kraftigt och nuvarande regering har fortsatt denna utbyggnad, kommer det dröja länge innan läkarbristen i primärvården kan lösas med nyutbildade läkare.

Den nationella vårdgarantin och den prestationsbaserade kömiljarden som infördes av alliansregeringen innebar kraftigt kortade väntetider i vården. Sedan den rödgröna regeringen avskaffat kömiljarden har väntetiderna åter börjat växa. På sikt är strukturreformer, som de primärvårdssatsningar vi gör i denna budgetmotion är en del i det arbetet, viktigare än kömiljarden för att lösa hälso- och sjukvårdens problem med tillgänglighet och samordning. Men den som har en utsliten höftled i dag kan inte vänta på reformer som ger goda resultat om några år. Väntetiderna måste hållas korta också med de medel som står till buds i dagens system. Liberalerna avsätter 1 000 miljoner kronor till en reformerad kömiljard, där fokus är dels på kortade väntetider i hela vårdkedjan inklusive diagnostik och återbesök, dels på samordning och kontinuitet. Ett särskilt fokus ska sättas på tillgängligheten i primärvården.

Läs gärna mer om förslaget i SvD

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1729