maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Pröva sprututbyte med brukarrum i Region Stockholm

Hälso- och sjukvårdsnämnden som jag är ordförande i ska snart ge våra synpunkter på samsjuklighetsutredningens delbetänkande. Från Liberalernas sida är vi positiva till utredningen och jag hoppas att en bred majoritet ställer sig bakom utredningens förslag.

Vi säger ja till att utreda avkriminalisering av innehav och bruk av narkotika, och till brukarrum vid sprututbyten, som vi även vill göra en försöksverksamhet av i Stockholm. Och vi bejakar förslaget i utredningen att samla ansvaret för beroendevården i sjukvården, i stället för dagens splittrade system. Det viktigaste måste vara att rädda liv, stärka hälsa och värdighet för människor i en mycket utsatt situation.

Brukarrum i kombination hälsoinsatser kan bidra till att minska spridningen av Hepatit C och B och HIV samt utgöra en viktig arena för att fånga upp målgruppen till vård, behandling och stöd i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Eftersom Region Stockholm har en stor organisation för specialiserad beroendevård som bedriver vård och forskning, så skulle det vara en utmärkt organisation för att driva en sådan försöksverksamhet som omfattar ett forsknings- och utvärderingsuppdrag.

Förutom Liberalerna väntas även Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna ställa sig bakom utredningens förslag. De fyra partierna lämnar i samband med hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 5 april ett särskilt uttalande i vilket de påtalar vikten av att stärka det sjukdomsförebyggande och skadereducerande arbetet. Jag välkomnar förstås alla andra partier att också att säga ja!

Region Stockholms yttrande kommer kort efter regeringen tillsatt ännu en utredning med bäring på narkotikapolitiken. Inför den utredningen tycks regeringen stänga dörren till en framtida avkriminalisering, vilket jag menar är olyckligt.

Vi måste titta förutsättningslöst på de här frågorna. Om avkriminalisering kan bidra till minskade skador och mindre ohälsa så bör det alternativet finnas på bordet.

MER INFORMATION

Med samsjuklighet avses missbruk eller beroendeproblematik i kombination med en psykiatrisk diagnos.

Utredningens förslag tar sin utgångspunkt i tio olika områden. Dessa är följande: 

  1. All behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för regionernas hälso- och sjukvård.
  2. Behandling för skadligt bruk och beroende ska ges samordnat med behandling för andra psykiatriska tillstånd.
  3. Sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagningar som främjar fysisk och psykisk hälsa och alla regioner ska erbjuda sådan verksamhet.
  4. Uppsökande och andra förebyggande insatser, social trygghet med fokus på funktionsförmåga, resurser och möjligheter till ett självständigt liv, anhörigstöd samt insatser till barn och unga ska vara ett fortsatt och förtydligat uppdrag för socialtjänsten.
  5. Regionerna ska ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på hem för vård eller boende (HVB).
  6. En samordnad vård- och stödverksamhet för de med stora samordningsbehov ska finnas överallt och bedrivas gemensamt av hälso- och sjukvård och socialtjänst.
  7. Tillgången till personliga ombud ska öka för personer med samsjuklighet.
  8. Ett program för förstärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska bedrivas tillsammans med patient-, brukar- och anhörigorganisationer.
  9. Sammanhållen uppföljning av området skadligt bruk och beroende ska ske utifrån målbilder som tagits fram tillsammans med personer med samsjuklighet och anhöriga.
  10. En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning där hälso- och sjukvården ansvarar för tvångsvård vid skadligt bruk och beroende ska utformas.
Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821