mars 03, 2024
Sjukvård & hälsa

Reformbudget för vården i Region Stockholm

Idag fick jag inleda den hälso- och sjukvårdspolitiska debatten om Region Stockholms första budget. Det är en stark budget som också blir startskottet för en viktig reformperiod i den nybildade regionen. Där hälsan är som svagast måste vården vara som starkast. Därför ska vi bygga ut och förstärka den nära vården. Läs gärna mitt anförande här:

Ordförande, ledamöter

Där hälsan är som skörast ska välfärden vara som starkas. I den liberala rörelsen har vi en stark tradition att lyfta fram och synliggöra de människor som lever i stor utsatthet. Vi kallar dem Det glömda Sverige. De människor som inte har en egen stark röst som för deras talan, de som inte syns och märks i samhällsdebatten. Den traditionen vill Liberalerna här i Region Stockholm fortsätta att verka i med kraftfulla socialliberala reformer. Vi ska sträva efter att stärka individens ställning och frihet

Med 2019 års budget inleder vi en ny stark reformperiod här. Där hälsan är som skörast ska vården vara som starkas. Därmed blir en  kraftig utbyggnad av den nära vården, den vård som ska finnas där invånarna finns och stötta hälsan och hjälpa den som drabbats av ohälsa en viktig reform under mandatperioden. Var och en ska få välja en fast, namngiven husläkare för kontinuitet, trygghet och kvalitet. Barnmorskemottagningarna behöver också stärkas, särskilt för de kvinnors som har störst vårdbehov. Och familjecentraler som bidrar till de små barnens hälsa vill vi utveckla tillsammans med länets kommuner.

Inte sällan är det kvinnor i utsatt situation som också behöver mest stöd för sin hälsa. Hälso- och sjukvården är en viktig part i arbetet mot det hedersrelaterade förtryck som vissa kvinnor i Sverige idag fortfarande lever under, liksom i arbetet mot våld i nära relationer. Därför ska vi fortsätta utveckla vårdens insatser mot hedersrelaterat förtryck och våld. I Stockholm har vi en fantastisk verksamhet – Amel, på Södersjukhuset som tar emot och hjälper kvinnor som utsatts för könsstympning. Det var med stor glädje som jag tidigare i höst fick dela ut landstingets jämställdhetspris till Amel. Deras viktiga arbete som fortsätta.

Där hälsan än som sämst lever ofta människor som kommit till Sverige som flyktingar undan krig och förtryck. De behöver också få en bra hälso- och sjukvård. Jämlik vård innebär att vården ges utifrån olika patienters skiftande behov.  Jag tror var och en begriper att om man ska kunna söka och få hjälp i vården behöver man kunna samtala med läkaren och sjuksköterskan. Och det är lätt att förstå personalens frustration om man inte kan nå fram till sin patient. Därför spelar tolkar i vården en mycket stor roll. Det är ytterst cyniskt att föreslår att svårt sjuka människor inte längre ska få tolkhjälp i vården. Och det gör dessutom vården mindre effektiv.

En annan del av det glömda Sverige lever i drogberoende och har därmed förlorat en stor del av sin frihet. Vi utvecklar nu beroendevården bland annat genom att starta länets andra mottagning för sprututbyte som syftar till att ge utsatta människor en kontaktyta mot hälso- och sjukvården samt att stoppa smittspridningen av allvarliga sjukdomar som hepatit och HIV.

***

Ofrivillig ensamhet är en plåga för många, inte minst äldre, och det leder till ohälsa och sämre livskvalitet. Vet ni att cirka var femte människa som dör på sjukhus eller i äldreboende dör alldeles ensamma, utan mänsklig närvaro. Det är sorgligt och ovärdigt. Landstingsfullmäktige kan inte beordra fram goda sociala relationer människor emellan. Men vi kan synliggöra detta stora problem och vi kan ställa krav på hälso- och sjukvården att skapa en organisation som gör att människor som så önskar ska få ha en människa vid sin sida den sista tiden i livet. Men även vårdcentralerna kan bidra till att uppmärksamma och stötta människor i ofrivillig ensamhet genom samverkan med civilsamhälle och kommuner.

***

Vi ska individanpassa vården, inte vårdanpassa människan. Teknikutvecklingen går snabbt. Och vi ska använda tekniken för frihetsreformer för patienter och personal. Med digitala tjänster ökar människors möjligheter att fritt leva sina liv, och bli mindre beroende av vårdens organisation och lokalisering. Vården finns med dig där du är. Närmare vård kan man inte få. Med modern teknik kan också vårens personal befrias från manuell registrering och administrativt krångel. Dagligen går tusentals arbetstimmar till spillo genom teknikstrul och onödig administration som stjäl arbetsglädje och arbetstid från patientmöten. Digital teknik gör kanske allra störst skillnad för dem som lever med en kronisk sjukdom. Möjligheterna till egenvård förbättras. Och insatserna kan anpassas efter individens behov och förutsättningar. För många blir vården mer platsoberoende. Den digital vårdgaranti som vi etablerar innebär att patienten får möjlighet att välja kontaktväg med vården. Det är att modernisera vården och se människans behov.

***

Vård utan väntan. Köer dåligt för hälsan. Den som är sjuk ska få vård i tid. Därför ska vi fortsätta bekämpa köer. Som alla vet ligger Stockholm betydligt bättre till än landet i stort när det gäller kösituationen och det är naturligtvis en styrka. Men vi kan inte vara nöjda förrän köerna är helt borta. Vi fortsätter utveckla vårdvalen och stärka primärvården. Men vi gör också en omställningssatsning på att korta operationsköer på våra sjukhus.

Ordförande, fullmäktige. Där hälsan är som svagast ska sjukvården vara som starkas. Den budget vi idag ska ta ställning till är en reformbudget för en starkare nära sjukvård som ska komma hela länets invånare till del.

Jag yrkar bifall till det blågröna budgetförslaget.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823