april 04, 2024

Region Stockholm har avtal med olika vårdgivare om bland annat rehabilitering. Bland annat finns det möjlighet för en del patientgrupper att få rehabilitering i varmt klimat. Nu har hälso- och sjukvårdsförvaltningen sagt upp avtalet om just denna form av rehab, vilket förstås påverkar patienterna. Jag vill gärna ge en bakgrund kring processen och samtidigt passa på att berätta lite om hur vi arbetar i den styrande koalitionen och min egen roll i ärendet: 

Det aktuella beslutet har alltså gjorts av tjänstemän som har delegation att fatta den här typen av beslut å hälso- och sjukvårdsnämndens vägnar. Men frågan om rehabilitering för patienter i Stockholmsregionen har förstås också diskuterats politiskt många gånger. 

5-gruppen kallar vi de regelbundna överläggningar som vi har mellan den styrande majoritetens gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi är fem gruppledare, därav namnet. Vi brukar dels bjuda in tjänstemän från hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att få föredragningar om aktuella ärenden eller pågående processer. En del av mötet har vi också politiska överläggningar där vi pratar om våra vägval och jämkar ihop oss.

Vi har också politiska sekreterare som hjälper oss att samla fakta, ger oss goda råd och förbereder så att politiska beslut ska gå smidigt och vara väl grundade. Ibland att vi inte helt överens mellan partierna och då får vi förhandla, ge och ta. För det mesta löser det sig smidigt för att alla vet att i en koalition så måste man hitta en lösning som alla kan acceptera.

Frågan om jäv kommer upp då och då i nämnden och om någon ledamot har intressen utanför nämnden som påverkas av nämndens beslut så ska man inte delta i beredning eller beslutsfattande. Det kan t ex handla om att man sitter i någon styrelse för en organisation som regionen har avtal med. Själv har jag tidigare suttit i Stiftelsen Vintersols styrelse, en stiftelse som syftar till att människor ska kunna få just rehabilitering i varmt klimat. Dock har jag lämnat stiftelsen och har inga som helst personliga intressen kvar i verksamheten.

För en tid sedan, löpte avtalet med stiftelsen och en annan aktör ut och det var dags att ta ställning till om det borde avslutas eller förlängas. Då ville förvaltningen höra om vi hade några politiska synpunkter på om avtalet skulle avslutas eller förlängas. Därför diskuterades frågan i femgruppen. Förvaltningens inriktning var att avsluta avtalet. Bland oss förtroendevalda fanns frågor om hur de berörda patienterna skulle kunna få sina rehabiliteringsbehov tillgodosedda om de befintliga avtalen skulle sägas upp. Vi kände oss inte övertygade om att det fanns en tillräckligt bra lösning och gav vår synpunkt på saken till tjänstemännen, det vill säga att vår uppfattning är att avtalet bara kan sägas upp om det finns andra alternativ i tillräcklig mån, och att det behöver säkerställas hur vi bäst säkerställer att människor med exempelvis neurologiska sjukdomar får en fungerande rehabilitering. Förvaltningen hade möjlighet att inom ramen för sin delegation fatta beslutet själva och från politikens sida hade vi förstås kunnat välja olika handlingsvägar om det skulle bli aktuellt, till exempel göra en helt ny upphandling av rehabilitering.

Jag har fått frågor om jag varit jävig i dessa diskussioner. Det anser jag att jag inte varit, eftersom jag inte har någon koppling till berörd aktör, vilket jag var tydlig med redan när ärendet var uppe på 5-gruppen. Det enda perspektiv som diskuterades i femgruppen var patienternas tillgång till rehabilitering och där fanns det, menade vi från koalitionen inte tillräckligt bra svar för att vi skulle känna oss trygga med det. Vi frågade också om dialog förts med patientföreningar och även där var det tydligt att det inte skett och det tycker jag är viktigt att det görs för att fånga in synpunkter.

Tyvärr kan vi konstatera att corona-pandemin ställer till det även för de patienter som behöver intensiv rehabilitering. Verksamheten står stilla och inga patienter kan komma till Vintersol, därmed har förutsättningarna förändrats i grunden och därför har hälso- och sjukvårdsförvaltningen nu avslutat avtalet med Vintersol, det har vi i koalitionen inga synpunkter på. Istället få återkomma i hälso- och sjukvårdsnämnden framöver med frågan hur rehabiliteringen ska kunna erbjudas på ett så bra sätt som möjligt för människor som verkligen har stora behov för att få livet att fungera med funktionsvariationer.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823