april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Så ska cancer hittas i tid – förbättrad screening

Cancer är förfärliga sjukdomar som drabbar alltför många. För mig ligger det nära hjärtat att utveckla cancervården och framförallt möjliggöra att sjukdomen upptäcks tidigt så vård kan sättas in snabbt. Båda mina förändrar har dött alltför tidigt i cancer och jag har sett vänner gå igenom tuffa behandlingar. Vi måste göra mer!

Att delta i screeningprogram är något av det viktigaste man som individ själv kan göra för att motverka och upptäcka cancer. Nu sjösätter vi flera viktiga insatser för att öka kunskapen om cancer och säkerställa att fler fall upptäcks tidigt. Färre ska behöva drabbas av cancer, och fler av dem som ändå drabbas ska överleva. Det är våra viktiga mål för cancervården och därför är det så viktigt med prevention och tidig upptäckt. Jag har själv deltagit som ”försökskanin” i studier kring bröstcancerprevention och mammografi för att upptäcka och förebygga sjukdomen. Det känns både spännande och livsviktigt att vi nu kan gå vidare med alla dessa viktiga projekt mot flera av våra största cancersjukdomar: livmoderhalscancer, lungcancer, bröstcancer och prostatacancer.

🔵 HPV-Vaccination av unga kvinnor för att utrota livmoderhalscancer.

Livmoderhalscancer kan förebyggas med hjälp av HPV-vaccination. Nu ska alla kvinnor, 76 000, i åldern 21-26 år erbjudas s k catch up-vaccination.

Livmoderhalscancer är en sjukdom som kan utrotas. Vaccinationerna av flickor och pojkar har varit oerhört viktiga för att minska förekomsten och rädda liv – nu vill vi i ett forskningsprojekt på Karolinska institutet vaccinera även unga kvinnor som inte vaccinerades som barn

🔵 Screening för tidig upptäckt av lungcancer.

Lungancer är den cancerform som skördar flest liv i Sverige. Lungcancerscreening med datortomografi ska nu testas i ett pilotförsök med 2 000 kvinnor.

Lungcancer ökar bland kvinnor och drabbar framför allt rökare. Vi ska pilottesta att använda metoden med screening, som visat sig så framgångsrik inte minst mot bröstcancer, genom att erbjuda kvinnor med ökad risk för lungcancer även en undersökning av detta i samband med mammografi. Pilotstudien kombineras med rökavvänjningsstöd.

🔵 Organiserad testning mot prostatacancer.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och formerna för diagnos och tidig upptäckt diskuteras och utvecklas. Nu förbereds ett pilotprojekt med organiserad prostatatestning.

Män som drabbas av prostatacancer borde kunna erbjudas strukturerad och effektiv testning. Att utveckla organiserad prostatatestning är en viktig och prioriterad uppgift inom cancerprevention.

🔵 Individanpassad, riskbaserad mammografi mot bröstcancer – utan åldersdiskriminering

Bröstcancerscreeningen har många framgångsrika år bakom sig, men en individuell riskbaserad mammografi är ett viktigt nästa steg. Vi ska inte erbjuda mammografi med skarpa åldersgränser, i framtiden ska man kunna få mammografi både innan 40 och efter 74 års ålder beroende på sin individuella risk.

Fakta: Nya insatser mot fyra stora cancersjukdomar

Bröstcancer

8 300 personer diagnostisterades med bröstcancer år 2019. Femårsöverlevnaden har ökat markant genom åren tack vare förbättringar i hela vårdprocessen, och är nu ca 90 %. Var tredje bröstcancer missas dock i dag vid screening, sådan intervallcancer som diagnostiseras mellan två screeningtillfällen är ofta svårupptäckt p g a tät bröstvävnad, och dessutom mer aggressiv.

Studie om individualiserad mammografi, Stockholm Mammography Risk Trial, omfattar 4 000 kvinnor som kommer att screenas baserat på sin risk och svårigheten att undersöka sina bröst, snarare än utifrån ålder. Studien leds av professor Per Hall och pågår under 30 månader vid Bröstcentrum Södersjukhuset. Regionens bidrag är nu 12 miljoner kronor.

Livmoderhalscancer

550 personer diagnostiseras årligen varav 150 dör. HPV, som orsakar livmoderhalscancer och flera andra cancerformer som penis-, ändtarms- och mun/svalgcancer, är ett sexuellt överförbart virus som kan stoppas med effektiv vaccination.

Forskningsprojekt för catch up-vaccination.76 000 kvinnor, hela åldersgruppen 21-26 år, erbjuds kostnadsfri vaccination. Forskningsprogrammet vid Karolinska institutet leds av professor Joakim Dillner, och har gjort etikansökan för hela landet, 230 000 personer. Kostnad: 28 miljoner kronor.

Lungcancer

Lungcancer drabbar 4 300 svenskar varje år. Femårsöverlevnaden är ca 16 %. 3 500 svenskar avlider årligen. Cancerformen ökar bland kvinnor och är nu lika vanlig för kvinnor som för män. 90 % av de drabbade är eller har varit rökare. Internationella studier visar en minskad dödlighet hos personer med hög risk för lungcancer, efter screening med lågdos datortomografi.

Projekt med riktad lungcancerscreening. 2 000 kvinnor i åldern 55-74 år kommer erbjudas screening i samband med mammografi. En förstudie pågår med målet att sätta igång under hösten 2021 eller våren 2022.

Prostatacancer

Sveriges vanligaste cancerform diagnostiseras hos ca 11 000 män i Sverige årligen; femårsöverlevnaden är drygt 90 %. Det saknas i dag en etablerad metod för testning eller screening. Planering pågår för ett projekt med organiserad prostatatestning. Pilotstudien bedöms kunna starta vid årsskiftet.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821