mars 03, 2024
Jan Björklund (L) och Anna Starbrink (L)
Sjukvård & hälsa

Stärk patientsäkerheten vid psykisk ohälsa

Patienter med psykisk sjukdom måste få lika bra omhändertagande och lika stort inflytande som patienter i den övriga sjukvården. En modern psykiatri tar stor plats i Liberalernas förslag till ny sjukvårdspolitik.

Bland annat föreslås flera viktiga förändringar för att utveckla vården vid psykisk sjukdom/ohälsa. Vi vill se särskilda psykiatriambulanser i hela landet och möjlighet för patienter att själva välja när de behöver läggas in på en psykiatrisk klinik. Det är två viktiga förslag.  Vi vill också att psykiatrins patienter alltid ska ha rätt till evidensbaserad behandling. Sjukvårdsgruppens förslag har fått stöd av partistyrelsen inför helgens landsmöte.

Psykisk ohälsa och sjukdom innebär fortfarande ett stigma i vårt samhälle. Samtidigt är psykiska besvär nu den största orsaken till ohälsa. Patienter som behöver psykiskt stöd och psykiatrisk vård ska kunna få det på lika goda villkor som när det är kroppen som krånglar. Vi måste försvara och förstärka friheten för personer med psykisk sjukdom.

Till helgen håller Liberalerna sitt landsmötet och vi ska ta ställning till en rad politiska förslag. Jag har lett arbetet med sjukvårdspolitiken som är ett av de mest omfattande politikområdena som landsmötet ska behandla.

Personer med akut psykisk sjukdom blir i dag i normalfallet hämtade av polisen, till exempel vid risk för självmordsförsök. Det är ovärdigt och dessutom dålig användning av samhällets resurser. Självklart borde de som kommer ha kompetens kring psykisk sjukdom – precis som vanliga ambulanser. Psykiatrisk akutbil har prövats med framgång i Stockholm och måste införas i alla landsting och regioner.

I vården av personer med psykisk sjukdom är individuellt bemötande och känslan av makt över den egna situationen av stor betydelse. Psykiatrin har gjort en lång resa mot bättre bemötande och större inflytande för de individuella patienterna. Liberalernas programgrupp föreslår att s.k. självvald inläggning erbjuds av psykiatrin i hela Sverige.

Många patienter kan leva ett välfungerande vardagsliv, med hem och jobb, större delen av tiden. Ibland behövs dock lite större insatser från vården, att man får dra sig undan till tryggheten på en heldygnsvårdavdelning. Med självvald inläggning kan patienter bestämma över in- och utskrivningar. Det har prövats framgångsrikt och visar sig minska behovet av tvångsåtgärder. Det ersätter inte andra vårdinsatser men vore en viktig möjlighet för många med psykisk sjukdom att få ett bättre liv.

Liberalerna slår vakt om vetenskapen i vården. Endast evidensbaserade behandlingar ska få erbjudas, och vård endast ges av legitimerad personal. Ett sådant skydd behövs också i psykiatrin. Patientsäkerhetslagen beskriver i dag ett antal diagnoser som måste behandlas av legitimerad personal, bl.a. cancer och smittsamma sjukdomar – dock inte psykiska sjukdomar. Det vill Liberalerna ändra på.

Psykiatrins patienter ska ha rätt till ett fullgott skydd mot kvacksalveri och humbug. Patientsäkerhetslagen måste förstärkas så att personer med psykisk sjukdom inte riskerar att under sken av ”vård” utsättas för behandlingsmetoder som saknar vetenskaplig grund.

Här är några av våra förslag för en bättre vård psykiatrin patienter: 

Några viktiga förslag om psykiatrin i Liberalernas förslag till nytt sjukvårdspolitiskt program finns nedan. Sjukvårdsprogrammet i sin helhet ska behandlas på landsmötet i november 2017.

  • Psykiatrisk akutmobilitet, så kallade psykiatriambulanser, ska spridas över hela landet för att möta människor i kris och självmordssituationer.
  • Möjligheterna med självvald inläggning inom psykiatrin, där patienten själv bestämmer över sina in- och utskrivningar, ska erbjudas i hela landet. Målet är att minska behovet av tvångsåtgärder, då dessa i många fall beror på att patienterna är för sjuka när de kommer till sjukhuset och vårdtiden blir då ofta längre än vad som hade behövts.
  • Genom en stärkt patientlag ska psykiskt sköra personer skyddas från kvacksalveri och behandlingsmetoder som saknar vetenskaplig grund. Det finns flertalet terapier vid psykisk ohälsa som inte är grundade på vetenskap och som utövas av personer som inte har hälso- och sjukvårdens yrkesgrupper. Risken är stor att psykiskt instabila personer far illa och inte får adekvat behandling. 5 kap i patientsäkerhetslagen regler att enbart hälso- och sjukvårdspersonal får diagnostisera och behandla vissa sjukdomstillstånd, som cancer. Vi vill att detta även ska omfatta psykiatrins patienter.

Bilden är tagen när jag och Jan Björklund presenterade sjukvårdspolitiska programmet inför landsmötet.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823