juni 06, 2024
Sjukvård & hälsa

Strategi för modern primärvård

Husläkarmottagningarna är stommen i sjukvården. Det är dit vi vänder oss med de flesta av våra hälsoproblem för att att få hjälp och därifrån kan vi guidas vidare till annan vård om det behövs. Även barnhälsovård, mödravård, primärvårdsrehabilitering med mera är viktiga delar av den nära vården som måste finnas lätt tillgänglig för människor när vi behöver den.

Nyligen fattade Hälso- och sjukvårdsnämnden beslut om en ny strategi för primärvården 2019–2025. Strategin kommer att vara viktig för det långsiktiga arbetet som krävs för att stärka primärvården.

Hälso- och sjukvården ska utvecklas och anpassas för att möta patienternas behov utifrån kommande demografiska förändringar och ökade förväntningar på tillgänglighet, kontinuitet, delaktighet och service. Utifrån denna utgångspunkt antas nu en primärvårdsstrategi för att skapa gemensamma mål och strategisk inriktning för primärvården.

Primärvården ska vara navet i sjukvårdssystemet och möta patienternas behov av vård, men också bidra till att stärka hälsan i länet. Den primärvårdsstrategi som vi nu lägger fram lyfter vår ambition kring att tillgängligheten till vården ska vara hög och vårdkvaliteten ständigt ska utvecklas. Detta är ett viktigt steg för att möta patienternas behov – både nu och i framtiden.

I strategin lyfts en rad förslag och åtgärder för att stärka primärvården. Bland annat ska husläkarmottagningarna vara navet i invånarnas sjukvård och patienternas behov av husläkare, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar ska stå i centrum . såväl fysiskt som digitalt. Antalet mottagningar inom primärvården och specialiserad öppenvård ska öka vid behov. Detta genom bland annat förenklingar för mindre vårdgivare. Under mandatperioden ska även alla som vill få lista sig hos en namngiven, fast husläkare.

Ur strategin

Det övergripande målet för primärvården 2025 är ”En tillgänglig och nära vård för en jämlik och förbättrad hälsa hos invånarna”

Ur tre olika perspektiv innebär denna målbild:

■ Invånare: ”Jag har tillgång till vård när jag behöver den och kunskap och kompetens att hantera min egen hälsa och jag är delaktig i min hälso- och sjukvård. Jag har förtroende för den nära vården och jag kan välja den vård som passar mina behov.”

■ Primärvårdens medarbetare: ”Jag trivs mycket bra. Det är attraktivt och stimulerande att arbeta i primärvården och vi utvecklar vården tillsammans i team med olika kompetenser.”

■ Hälso- och sjukvårdssystemet: ”Primärvården utgör navet i en tillgänglig och sammanhållen hälso- och sjukvård. Den samarbetar ändamålsenligt med andra aktörer för att möta invånarnas behov. Primärvården följs upp, resurssätts och leds så att resultaten för invånarna ständigt förbättras.”

Strategisk inriktning för primärvården:

■ Tillhandahålla en primärvård med hög upplevd och faktiskt tillgänglighet, medicinsk kvalitet, kontinuitet och förtroende som kontinuerligt förbättras utifrån invånarnas behov.

■ Säkerställa effektiv resursanvändning, ändamålsenlig uppföljning och goda förutsättningar för vården att förbättra de medicinska resultaten för invånarna.

■ Ställa om till en mer förebyggande, hälsofrämjande och sammanhållen nära vård med invånaren som medskapare.

■ Utveckla, behålla, attrahera och uppgiftsväxla rätt kompetenser efter både nuvarande och framtida behov.

■ Skapa förutsättningar för att realisera de möjligheter en systematisk digitalisering ger.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821