juli 07, 2024
Liberalerna

Sverige slarvar med barns rättigheter

Barns rättigheter tillvaratas inte på det sätt som de borde. Det finns stora brister inte minst när det gäller i asylprocessen. Barnombudsmannen har påtalat detta sedan länge, men ändå kvarstår problemen. Det är sorgligt och manar till handling.

Jag och flera andra Liberaler motionerade till Liberalernas landsmöte för något år sedan om åtgärder för att stärka barns rättigheter i asylprocessen och glädjande bifölls vårt förslag. Det blir en viktig fråga för oss att arbeta för i riksdagen.

Frågan har dessutom fått förnyad aktualitet. För några dagar sedan höll FN:s barnrättskommitté i Genève ett möte om barns rättigheter. Svenska Barnombudsmannen var där och fick beskriva flera allvarliga brister när det gäller barns rättigheter i Sverige. Lite längre fram kommer FN att återkoppla med förslag på vilka åtgärder Sverige behöver bidra för att leva upp till barnkonventionen. En anständig nivå alltså.

Det finns problem inom en rad områden, som Sverige behöver åtgärda. Här hittar du Barnombudsmannens rapport.

När det gäller den mycket utsatta gruppen barn i asylprocessen pekar Barnombudsmannen på stora brister i rättssäkerheten och menar att Sveriges lagstiftning inte duger för att ge barn en rättssäker och förutsägbar asylprocessen.

Bland annat måste Sverige säkra att ensamkommande barn skyddas mot övergrepp och exploatering, och att barn som försvinner eftersöks.

När det gäller barns skyddsbehov pekar Barnombudsmannen på att barnen själva inte får komma tillräckligt till tals i asylärenden. Deras egna asylskäl ska utredas, men så sker långt ifrån alltid. Barns tycks alltså reduceras till bihang åt sina föräldrar istället för att betraktas som egna individer med egna rättigheter.


I en redan svår situation med mycket osäkerhet och oro är dessutom handläggningstiderna hos Migrationsverket orimligt långa. År 2019 visar var den genomsnittliga handläggningstden för ensamkommande flyktingbarn var 215 dagar, and avsevärt längre. Det är lätt att förstå hur dåligt detta är för barnen och i sin rapport pekar BO på att det ”leder till sämre hälsa, inklusive psykisk ohälsa och sömnsvårigheter för barnen och svårigheter för dem att tillgodogöra sig utbildning.” Dålig hälsa och missad skolgång, är motsatsen till det Sverige borde erbjuda barn, oavsett deras ursprung.

En rättssäker, respektfull och snabb prövning av individens asylskäl och ett gott omhändertagande av barn under asylprocessen behöver bli verklighet för alla berörda barn. Lägre ambitioner än så kan vi inte ha.

Det finns mycket annat som också behöver förändras för att stärka barns rättigheter och ge vartenda barn i Sverige de bästa chanserna till en trygg uppväxt. Det är viktigt för den enskilda individen, men också för vårt samhälle.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821