april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Sveriges första donationscentrum

Vi är många som uttryckt vår önskan att donera våra organ om vi livets plötsligt skulle ryckas ifrågn oss. Vården måste vara väl rustad att följa vår önskan därför att det kan förbättra och tillochmed rädda liv för några andra människor.

För att öka antalet donationer av organ och vävnad skapar landstinget ett regionalt donationscentrum. Stockholm-Gotland har ökat donationerna kraftigt sedan 2012. Nu är målet en ytterligare ökning av antalet donatorer med ca 35/år, därmed kan vi bidra till ambitionen att nationellt fördubbla antalet donationer. Donationscentret medför en satsning på 13 miljoner kronor.

Den som väljer att donera organ eller vävnad kan rädda eller kraftigt förbättra upp till åtta andra människors liv. För att hälso- och sjukvården ska klara av att hjälpa till med detta måste donationsfrågan prioriteras, och vi behöver tydliga rutiner för bemötande och omhändertagande av möjliga donatorer. Vårt nya donationscentrum ska samordna och stötta sjukhusen i detta viktiga arbete. Jag har tidigare berättat om donationsverksamheten i Stockholm.

Sedan 2012 har regionen Stockholm-Gotland gått från Sveriges lägsta till den högsta donationsfrekvensen med ca 44 donatorer per år. Den statliga donationsutredningen (SOU 2015:85) har bedömt att en fördubbling av antalet donatorer är rimlig nationellt. För Stockholm-Gotland bedömer man att det är möjligt att få 35 fler donatorer per år.

– Donationer tillhör inte det vanligaste i sjukvården men kan förändra livet radikalt för dem som får hjälpen. Att få ta emot donerade organ kan innebära mindre behov av sjukvård, att fler kan gå från sjukskrivning till arbete, och därmed att donatorer och sjukvård kan bidra inte bara till att rädda människors liv utan också att samhällets resurser räcker längre.

Det är alltid den enskilde personen eller dennes anhöriga som bestämmer över om organ och vävnad ska doneras. Sjukvårdens uppgift är att ge de bästa möjliga förutsättningarna för beslutet och möjliggöra så att donerade organ och vävnader kommer till så stor nytta som möjligt.

Organdonationer och regionalt donationscentrum – fakta i sammanfattning

Det regionala donationscentret är ett uppdrag till Karolinska universitetssjukhuset.

Årsbudget beräknas till 13 miljoner kronor, för personal, utbildningsinsatser, kvalitetsarbete och uppföljning med närstående. Det kräver en tillkommande finansiering för Karolinska på 3,5 miljoner kronor per år (jämförelsevis är kostnaderna för vård för en dialyspatient ca 350 tkr/år).

Stockholm-Gotland är idag den region som har högst donationsfrekvens i Sverige, efter att under perioden 2000–2012 haft den lägsta. Inom ramen för landstingets strategiska satsning på högspecialiserad vård drevs projektet ”Optimerad organdonation” med särskild finansiering på cirka 3,2 miljoner per år. Under projektperioden 2012–2016 fördubblades antalet donatorer till 44 per år.

Den statliga donationsutredningen bedömer att det i Sverige är rimligt med en fördubbling av antalet donatorer. För Stockholms del innebär det en ökning med upp till ca 35 donatorer per år.

Se gärna SVTs reportage om organdonation och Stockholms planerade centrum.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823