personal

Nu har vi i landstingsfullmäktige också behandlat produktionsutskottets ansvar i budgetdebatten. Jag hade förstås förberett ett inlägg och eftersom jag är ordförande i produktionsutskottet inledde jag debatten. Då sa jag ungefär såhär.

Ordförande, fullmäktige

Idag kör ambulanssjukvården i Stockholm många äldre direkt till geriatriken, utan att de först behöver komma till akutmottagningen på sjukhuset. Det innebär en kvalitetsförbättring för personen och det avlastar akutsjukhusen. Smart va? Detta är möjligt tack vare en ambulanssjuksköterska och hennes arbetskamrater och chefer som trott på idén och sett till att den blev möjlig att genomföra. För detta har ambulanssjuksköterskan Veronica Vicente fått landstingets pris Gyllene äpplet.

Utveckling sker inte av sig själv. Det sker där människor får utrymme att förverkliga sina idéer, där medarbetare får vara med och forma verksamheten med sina erfarenheter och kunskaper. Detta förhållningssätt ska genomsyra landstinget.

Ett led i detta är att se till att sjukvården arbetar med ett flödesorienterat arbetssätt där medarbetarna engageras i att utveckla och förbättra vården. De chefer som ännu inte genomgått Lean-utbildning ska erbjudas denna möjlighet.

***

Stockholms läns landsting ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Det är vårt mål. Personalbokslutet 2010 visar återigen på en positiv utveckling. Medarbetarindex stiger igen och ligger nu på 75. Sjukfrånvaron har sjunkit till 5,4 procent. Det är en siffra som borde vara ännu lägre, men vi kan se att sedan Alliansen tog över makten 2006 går utvecklingen åt rätt håll.

***

Vi står inför stora förändringar – framtidsplanen ska genomföras, stora ombyggnationer ska göras, NKS ska ta form. Och allt det ska ske samtidigt som våra patienter alltjämt ska ha tillgång till fullt fungerande hälso- och sjukvård. Jag tror del medarbetare kommer att uppleva sin arbetssituation som stökig och rörig framöver. Det ställer stora krav på organisationen och ledarskapet att genomföra dessa förändringar. Och vi måste i den här församlingen ödmjukt inse att det kan bli tufft för många av våra medarbetare. Men med den stora kunskap som finns och den vilja till utveckling som jag möter när jag besöker sjukvården känner jag mig trygg i att organisationen är redo att möta utmaningarna.

***

I produktionsutskottet har vi skapat en ny modell för ägarstyrningen.. Genom regelbundna dialogtillfällen kommer vi att fokusera på fyra centrala områden: Tillgänglighet. Kvalitet. Ekonomi i balans. Och kompetensförsörjning.

Den sista punkten avspeglar en stor uppgift som våra sjukhus och andra vårdgivare har i att klara kompetensförsörjningen på sikt. Det gäller att fortsätta sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare – för att nya och entusiastiska medarbetare ska vilja börja jobba hos oss, och för att och de lite mer erfarna ska vilja fortsätta utvecklas inom vårt landsting. Ett instrument för att bli attraktiva är att vi har en lönepolitik som ser individen och som stimulerar till verksamhetsförbättring och att verksamheterna uppnår sina mål. Just detta har vi därför skrivit in i årets budgetförslag, och här vilar ett stort ansvar på cheferna i våra verksamheter att se till att detta fungerar i praktiken. En fråga som vi från produktionsutskottet självklart kommer att följa noga.

Sjuksköterskor är en grupp jag gärna vill nämna särskilt. Vi erbjuder idag specialistutbildningar för sjuksköterskor inom bristområden. Det är en satsning som ska fortsätta därför att vi behöver säkerställa att vi har rätt kompetens på plats i vården.

Ordförande. Vi ser nu över hela bemanningsbehovet på sikt och kommer säkert att ha en intressant diskussion om hur vi ska möta behoven framöver. I sammanahanget vill jag också peka på vikten av att vi ser till hela kompetensutbudet. Landstinget erbjuder idag chefer en utbilnding – Din kompetens – Vår möjlighet som handlar om hur vi kan tillvarata kompetensen hos människor med funktionsnedsättning. Den vill jag uppmuntra många chefer att gå.

Det gäller förstås också att det finns någon som kan söka de jobb vi erbjuder. Vi vet redan idag att det råder brist på personal inom till exempel vissa läkar- och sjuksköterskespecialiseringar. Samtidigt finns det många personer med sjukvårdsutbildning från andra länder, som flyttat hit  men har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Detta är naturligtvis ett stort slöseri .

Inom Stockholms läns landsting gör vi redan en hel del på det här området, till exempel erbjuder vi utländska specialistläkare betald provtjänstgöring. Denna satsning ska vi fortsätta med, och jag hoppas vi kan lägga in en extra växel när det gäller att rekrytera medarbetare med annan bakgrund. Det finns en stor mångfald bland befolkningen i Stockholms län – självklart ska det då även finnas det bland vårdpersonalen.

***

En annan av våra fokusområden är tillgängligheten. Där är antalet vårdplatser centralt. Mycket görs redan inom sjukhusen. Och som ni vet kommer vi att göra stora investeringar i sjukvården framöver som kommer att ge ett stort tillskott av hundratals nya vårdplatser.

Vårt tredje område är kvalitet. Där lägger vi tyngdpunkten på att sjukvården måste minska de vårdrelaterade infektionerna. Det är helt enkelt inte acceptabelt att var tionde patient som läggs in på sjukhus får en ny infektion som tack för besöket. Särskilt när det ofta handlar om så enkla åtgärder som att man tvättar händerna ordentligt. (En studie från Kanada visade att ett akutsjukhus, något större än Södertälje sjukhus, kunde få ner antalet infektioner till hälften tack vare bättre handhygien. Det motsvarade en besparing på fem och en halv miljon kronor!) Tyvärr är Stockholm inte bäst i klassen här hemma i Sverige. Vi behöver diskutera värderingar kring detta i vården. Vi kan inte acceptera att basala klädregler och hygienrutiner inte följs i sjukvården.

Sist men inte minst fokuserar vi i ägardialogen på ekonomi i balans. Det är naturligtvis helt centralt att detta uppnås i våra verksamheter. Och det ska ske samtidigt som man klarar de åtaganden som finns i avtalen och leverera en verksamhet med hög tillgänglighet och god kvalitet och med en organisation där medarbetare trivs och utvecklas.

Alliansens budgetförslag har titel ”Vi bygger för framtiden”. Det är vårt ansvar att utveckla hälso- och sjukvården  för stockholmarnas bästa. Och skapa förutsättningar för att vår organisation står reda att möta de utmaningar som ligger framför oss.

Jag yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.

Read more

Lite nervös var jag allt inför Rekryteringsbazaren i fredags. Snön öste ner och kollektivtrafiken stod mer eller mindre stilla. Skulle det komma några besökare?

Strax efter kl. 10.00 när dörrarna öppnades för allmänheten var det fullt med besökare och arrangörerna och jag själv kunde andas ut. Det blev en lyckad bazar. Hur många av landstingets 300 lediga tjänster som kunde hitta en lämplig kandidat vet jag inte, men jag vet att många intressanta samtal fördes mellan arbetsgivare och arbetssökande och många nya kontakter knöts.

Stort tack till alla som stod bakom bazaren och alla som fanns på plats för att möta besökarna.

Mer om Rekryteringsbazaren som du  kan läsa här och här.

Read more

Idag har jag varit med vid invigningen av Rekryteringsbazaren i Kulturhuset i Stockholm. Bazaren är en mötesplats, eller arbetsmarknaden i koncentrat. Bland utställarna finns arbetsgivare, fackliga organisationer och många andra. Den pågår idag fredag och i morgon lördag. Passa gärna på att gå dit.

Invigningstalade gjorde vår landshövding Per Unckel. Även jag fick möjlighet att säga några ord. Jag sa ungefär såhär:

Rekryteringsbazaren  är en utmärkt mötesplats för den som vill finna sin plats på arbetsmarknaden. Många av besökarna funderar förstås hur de ska hitta ett jobb som passar just den. Själv representerar jag en av Sveriges största arbetsgivare – Stockholms läns landsting med 43 000 anställda. Och jag ser att den stora utmaningen framöver är att klara att locka tillräckligt många kompetenta medarbetare för att vi ska klara framtidens välfärd.

En alldeles för lite utnyttjad potential i vårt samhälle är invandrare som har svårt att få jobb fast de har fina utbildningar och höga ambitioner. Alltför många missar chansen på arbetsmarknaden för att vi som har positioner där vi kan göra skillnad väljer den enkla och bekväma lösningen att anställa en som är likadan som man själv. Varför är det så?

I min organisaiton har vi kommit ganska långt, tycker jag, även om också vi har mycket kvar att göra. Cirka 22 procent av de anställda har invandrarbakgrund. Det speglar ju hyggligt hur samhället omkring oss ser ut. Ovidkommande saker som etnicitet, religion, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättningar som inte behöver vara hinder och annat ska inte få stå i vägen mellan kompetensen och anställningen. Medarbetarna i en stor organisaiton som dessutom jobbar på invånarnas uppdrag måste spegla befolkningen. Det är en kvalitetsfråga.

Men det är också ett ställningstagande om vilket samhälle vi vill ha. Det är inte en fråga bara för politiker att fundera på utan för alla att ta ansvar för. Jag vill leva i en region där många olika människor och kulturer möts och delar framtiden. Men då måste vi förstås också kunna jobba ihop. Mitt budskap till arbetsgivare och alla andra aktörer på arbetsmarknaden är att våga anställa invandrare. Det finns inget att vara rädd för. Men det finns många möjligheter.

Nu önskar jag er alla en lyckad bazar med många avgörande möten.

Read more