sjukhusmat

I dag behandlar landstingsfullmäktige den måltidsutredning som jag tog initiativ till för drygt ett år sedan. Äntligen! Det betyder att vi nu kan ta flera kliv framåt i arbetet att utveckla mat och måltider i Stockholms sjukvård.

Genom fullmäktiges beslut sätter vi punkt för de stora centrala upphandlingarna av sjukhusmat. I framtiden ska varje sjukhus själv forma måltiderna utifrån patienternas behov och de lokala förutsättningarna. Ett nätverk bildas för att ansvariga ska kunna samlas och byta erfarenheter och utveckla arbetet med måltider i vården.

Landstingsfullmäktige antar en vision för arbetet med mat och måltider som lyder:

År 2016 serveras alla patienter, inom Stockholms läns landsting god, smaklig och näringsriktig mat utifrån deras individuella behov, önskemål och preferenser för att de ska få en positiv måltidsupplevelse. Maten serveras i en stimulerande måltidsmiljö och det finns tillgång till mat dygnet runt. Närstående och medföljande ska kunna köpa varm mat dygnet runt.

Uppdatering: LT skriver om beslutet här.

Jag höll ett anförande i fullmäktige om mat och måltiders betydelse. I stora drag sa jag följande:

Hur skapar man en god måltid? Huvudingredienserna är matens smak och kvalitet, personalens kunskap och hantering samt rummets utseende och atmosfär. Kring detta kretsar måltidsutredningen som jag tog initiativ till för ett år sedan och som vi idag har framför oss.

Jag vill tacka PU:s samtliga ledamöter för ert stora engagemang i frågan och för det konstruktiva samarbetet.

Continue reading Äntligen beslut om måltiderna i vården

Read more

Idag skriver jag i Länstidningen tillsammans med min partikamrat Ninos Maraha från Södertälje om sjukhusmaten.

Det drar ihop sig till beslut om mat- och måltidspolitiken i landstinget.  För Södertäljes del betyder det konkret att nuvarande avtal om mat­leveranser inte förlängs. I stället ska Södertälje sjukhus utreda frågan om eget sjukhuskök, i samband med den övriga om- och tillbyggnaden som planeras för sjukhuset. Utgångspunkten är att mat och måltider i vården måste bli betydligt bättre än i dag.

Read more

Kulturnämnden beslutar om bidrag till scenkonst för barn och unga

Idag har Produktionsutskottet fattat en rad viktiga beslut för att förbättra maten och måltiderna i vården.

Ärendet ska nu vidare till Landstingsfullmäktige för slutgilitigt beslut. Det hela innebär att vi nu antar en vision för mat och måltider i vården:

År 2016 serveras alla patienter, inom Stockholms läns landsting en god smaklig och näringsriktig mat utifrån deras individuella behov, önskemål och preferenser för att de ska få en positiv måltidsupplevelse. Maten serveras i en stimulerande måltidsmiljö och det finns tillgång till mat dygnet runt. Närstående och medföljande ska kunna köpa varm mat dygnet runt.

För att nå denna vision har vi också fastställt en strategi som innebär att: 

 • Alla verksamheter ska bedriva ett strategiskt och operativt nutritionsarbete.
 • Alla patientmåltider ska utformas för att uppnå en positiv måltidsupplevelse som helhet. FAMM (Måltidens fem aspekter) kan vara en lämplig utgångspunkt
 • Alla patienter ska kunna välja mat och dryck samt när man vill äta.
 • Närstående och medföljande ska kunna köpa mat dygnet runt.
 • Alla verksamheter ska ha fokus på att höja kompetensen hos relevanta yrkesgrupper om matens och näringens betydelse för patienters tillfrisknande och rehabilitering.
 • Vid ny- och ombyggnation av vårdlokaler ska tillagningskök alltid utredas som ett alternativ.
 • Vid ny- och ombyggnation av vårdlokaler ska de utformas för att skapa förutsättningar för en stimulerande måltidsmiljö och optimal nutritionsbehandling.
 • SLL ska verka för att FoU-medel avsätts till patientnära forskning om nutritionsbehandling, ätstödjande åtgärder och utvärdera modeller för att förbättra måltidssituationen samt om hälsoekonomiska effekter av en utvecklad måltidssituation.
 • Förvaltningen ska under hösten 2016 sammanfatta det arbete som skett för att uppnå visionen i en rapport.
 • Alla vårdverksamheter inom SLL ska självständigt kunna hantera kommande frågor om kostförsörjning.

Dessutom ska ett nätverk inrättas för erfarenhetsutbyte kring måltider inom landstinget. De ska arbeta med bland annat inspirerande aktiviteter, utbildningsinsatser, dialog med patientorganisationer med mera.

God mat.

God mat.

Arbete med utvecklingen av mat och måltider i vården uppmärksammas i media: Se här SvD, Radio Stockholm,

Read more

Vi höjer ambitionerna för sjukhusmaten!

För ett år sedan tog jag initiativ till ett arbete för att utveckla mat och måltider i vården. Idag lämnar våra utredare ifrån sig sina resultat.

Samtidigt skickas förslagen ut på remiss och jag hoppas vi får in många kloka synpunkter från sjukhusen, patientorganisationer, fackliga organisationer med flera. I mars är tanken att vi ska få tillbaka hela ärendet med remissvar och allt till produktionsutskottet så att vi då kan fatta beslut om hur vi vill gå vidare.

Det känns riktigt bra att vi nu kommit såhär långt även om jag vet att förändringsarbete tar tid. Att höja måltidens status i vården är en högt prioriterad uppgift, menar jag. Nu finns ett bra underlag för diskussion innan vi fattar beslut under våren.

Sjukhusmat när den är som bäst. Vackert upplagt på fint porslin. Smakar också gott!

Herlevs Herligheder – såhär kan sjukhusmat vara. Bild från studiebesök i Danmark.

Utredningens förslag

Utredningen föreslår att följande vision ska gälla för all landstingsägd vårdverksamhet för perioden 1 juli 2012–31 augusti 2016:

År 2016 serveras alla patienter, inom Stockholms läns landsting smaklig, näringsberäknad mat utifrån deras individuella behov, önskemål och preferenser för en positiv måltidsupplevelse. Maten serveras i en stimulerande måltidsmiljö och det finns tillgång till mat dygnet runt. Anhöriga har möjlighet att köpa lagad mat dygnet runt.

För att nå denna vision föreslås följande strategier:

 • Alla verksamheter ska bedriva ett strategiskt och operativt nutritionsarbete.
 • Alla patientmåltider ska utformas utifrån FAMM (måltidens fem aspekter: miljön, mötet, stämningen, produkten, styrsystemet)
 • Alla patienter ska kunna välja mat och dryck samt när man vill äta.
 • Anhöriga och medföljande ska kunna köpa mat dygnet runt.
 • Alla verksamheter ska ha fokus på att höja kompetensen hos relevanta yrkesgrupper om matens och näringens betydelse för patienters tillfrisknande och rehabilitering.
 • Vid ny- och ombyggnation av vårdlokaler ska tillagningskök alltid utredas som ett alternativ.
 • Vid ny- och ombyggnation av vårdlokaler ska de utformas för att skapa förutsättningar för en stimulerande måltidsmiljö och optimal nutritionsbehandling.
 •  SLL ska verka för att FoU-medel riktas särskilt till patientnära forskning om nutritionsbehandling och måltidssituationen i landstingets FoUU-budget.
 • Förvaltningen ska under hösten 2016 avrapportera en sammanfattning av det arbete som skett för att uppnå visionen.

Alla vårdverksamheter inom SLL ska självständigt kunna hantera kommande frågor om kostförsörjning.

Det ska inrättas ett nätverk för erfarenhetsutbyte kring måltider inom landstinget. Landstingsdirektören föreslås få i uppdrag att utse en samordnare för nätverket. Inom ramen för nätverket bör följande frågor hanteras:

 • Kunskaps- och erfarenhetsutbyte
 • Inspirerande aktiviteter
 • Utbildningsinsatser
 • Kunskapsmaterial
 • Dialog med patientorganisationer
 • Instifta ett årligt pris för goda exempel inom måltidsområdet
 • Omvärldsbevakning
 • Frågor som vårdenheterna önskar samordna

Läs mer: SvDDirektpress, Vårdförbundet

Read more

Södersjukhuset

I förra veckan bestämde Södersjukhusets styrelse att de vill inrätta ett tillagningskök på sjukhuset.

För närvarande levereras patientmaten från Rosenlundsköket, men när det avtalet går ut ska patientmaten lagas i ett eget kök. Personligen tycker jag det är en alldeles utmärkt inriktning, helt i linje med vad jag tycker om sjukhusmatens utveckling i Stockholm.

Södersjukhuset har gjort en ordentlig utvärdering av olika alternativ. En representant från sjukhuset deltog också i den studieresa till Köpenhamn och Kristianstad som produktionsutskottet gjorde i september. Efter utvärderingen konstaterar man att allt talar för att ett kök i egen regi är det bästa alternativet.

Fördelarna är många, enligt Södersjukhuset. Sjukvårdspersonalen upplever den snabba tillgången till önske- och specialkoster som en trygghet. Patienterna blir nöjdare med ökade valmöjligheter. Dessutom minskar svinnet, eftersom man bara behöver beställa så mycket mat som patienterna vill ha. Det innebär fördelar för såväl ekonomin som miljön. De har räknat på olika alternativ och funnit att en investering i ett eget kök blir eknomiskt gynnsamt jämfört med alternativet att köpa mat enligt samma modell som andra sjukhus. Att det dessutom kan ge ett stort mervärde för patienterna gör förstås inte saken sämre.

Jag välkomnar beskedet om styrelsens strävan om att skapa ett tillagningskök på SÖS. Det ska bli intressant att följa Södersjukhusets fortsatta arbete för ännu bättre patientmåltider.

Frågan har uppmärksammats på flera håll: Dagens Medicin, Metro

Read more

Igår rapporterade media (UNTSR, Rapport) om en undersökning på fyra äldreboenden i Uppsala som visar att nio av tio äldre har problem med undernäring. Det bekräftar bilden att undernäring är ett allvarligt problem som måste tas på största allvar. Undernäringsproblemen kan ha många orsaker som inte har med matens kvalitet i vård och omsorg att göra. Men självklart är det av stor vikt att den mat som serveras i vården och i äldreomsorgen är bra och serveras under trivsamma former. Då kan vi bidra till att förbättra de äldres situation och öka livskvaliteten. Därmed blir arbetet att förbättra sjukhusmaten än viktigare.

Socialstyrelsen säger att var fjärde kroniskt sjuk lider av undernäring, bland äldre kroniskt sjuka är närmare hälften undernärda. Problemet är alltså mycket stort, men ännu uppmärksammas det inte i tillräckligt hög grad. Genom att ta tag i frågan om sjukhusmatens kvalitet kan vi spara mycket lidande men vi kan också göra vården effektivare och kanske korta vårdtiderna.

Socialstyrelsen har presenterat en vägledning till hälso- och sjukvården om hur undernäring relaterad till sjukdom kan förebyggas och behandlas. Snart kommer de också med föreskrifter som ska garatntera patienter en säker  vård av hög kvalitet, där vårdgivaren blir ansvarig att tidigt hitta de undernärda patienterna och de som riskerar att bli undernärda, samt att sätta in åtgärder.

Uppdatering: Ännu en artikel i samma ämne hittade jag på Restaurangvärlden.se

Read more

Idag svarar jag på Mona Bergvalls artikel i gårdagens DN som i sin tur var en kommentar till min första artikel om att Landstinget ska förbättra sjukhusmaten genom att inspireras av de bästa på området.

Tyvärr hittar jag inte mitt svar på nätet, men här är texten:

Min artikel i DN.

Svar till Mona Bergvall, DN Sthlm 111018

Måltiderna på våra sjukhus ska leva upp till höga krav. De ska vara en trevlig stund under sjukhusvistelsen och locka att äta när matlusten och smak- och luktsinnena kanske inte är vad de brukar. Maten ska vara näringsrik, säker och passa alla smaker.

Det är tuffa krav, och det är inte så konstigt att sjukhusmat alltid har varit en omdiskuterad fråga. För några år sedan infördes ett system på flera sjukhus, p.g.a. uttjänta, ohygieniska storkök och högre krav på inte minst näringsinnehåll och livsmedelssäkerhet. Det är ett system som också tillåter en hög grad av flexibilitet och valfrihet, för vad och när patienten vill äta. Men det har också utsatts för mycket kritik, och jag beklagar Mona Bergvalls negativa upplevelser. Det är just sådana upplevelser som hon beskriver som är orsaken till att vi från landstingets sida nu jobbar för att utveckla och förbättra måltiderna i vården.

Patienternas upplevelse av maten är allra viktigast. En viktig aspekt verkar vara att patienterna får de valmöjligheter mellan flera olika rätter, som ska erbjudas. Vi har sett hur fler med tiden har blivit nöjdare med maten, men vi är alls inte nöjda. Därför gör vi ett stort omtag kring måltiderna på våra sjukhus, genomför en grundlig utredning, tittar på olika goda exempel och tar fram en ny måltidspolicy. För det handlar om hela måltiden, om valmöjligheterna, miljön och dukningen, inte bara om maten på tallriken.

Maten är en viktig del av vården – bra måltider ska ge både näring och lite glädje. Då är jag också övertygad om att man blir frisk fortare.

Anna Starbrink, landstingsråd

Read more