december 12, 2023
Sjukvård & hälsa

Utbyggd och specialiserad psykiatri

Nu utvecklar vi psykiatrin i Stockholm. Antalet besök kommer öka kraftigt framför allt i de södra delarna av Stockholms län. Digital tillgänglighet, specialiserade verksamheter för unga och äldre samt förebyggande arbete för fysisk hälsa är andra satsningar.

Min partivän Jessica Ericsson har drivit på för kvalitetsfokus och tillgänglighet i framtidens moderna psykiatri som nu tar form. Jessica Ericsson:

”Ökade resurser tillsammans med utvecklade arbetssätt ska ge förutsättningar för en riktigt bra och modern psykisk hälsovård. Vi vill ha mer vård, mer delaktighet och korta väntetider, men vi vill också utveckla innehållet i den psykiatriska vården och stärka patienternas inflytande”. Jag kan bara hålla  med.

 

Den ökade psykiska ohälsan bland unga är en av vårt samhälles största bekymmer. Därför krävs tidiga insatser och förebyggande arbete. Men det behövs också en väl fungerande psykiatri som kan möta behoven hos dem som drabbas.

Tidigare i veckan beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) om tilldelning av de fem avtalen inom vuxenpsykiatrin. De nya avtalen har fast pris och upphandlingen utgår till 100 % från kvalitet.

Något om innehållet i avtalen som påverkar patienterna:

Tillgänglighet digitalt och på distans ökar.  Telefonmöten ingår i alla avtal. Webbtidbokning införs i vuxenpsykiatrin, och vårdmöten via videosamtal, internetbehandling och tillgång till egen journal ska införas så snart det är tekniskt möjligt.

Somatisk hälsa:  Människor som lider av psykisk sjukdom drabbas ofta av fysiska sjukdomar och har också en kortare livslängd än människor som inte lider av psykisk ohälsa. Eftersom det kan också kan vara svårt att ta hand om sin hälsa när man mår psykiskt dåligt görs särskilda satsningar på förebyggande hälsofrämjande arbete i upphandlingarna.

Uppföljning:  Vårdens effekter på den psykiska hälsan och sociala funktionsförmågan ska mätas löpande. Metoder för att sammanställa resultat ska redovisas.

Patientmakt och anhörigas delaktighet:  Patienterna ska ha den information som de behöver, ha möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande över vårdens innehåll. I Nordost kommer det finnas möjlighet för patienter att själva välja när de behöver lägga in sig för slutenvård (självvald inläggning). Samverkan med patient-, brukar- och anhörigföreningar ska ske organiserat.   Vården ska därför anpassas för olika målgrupper, patienter med komplicerad problematik ska ha dygnet runt-tillgång till ACT-team. (ACT: Assertive Community Treatment, där psykiatrisk vård och sociala stödet samverkar.) Patienter med minderåriga barn ska erbjudas stöd i föräldraskapet.

Unga och äldre:  Minst en mottagning för 18-23-åringar och ett äldrepsykiatriskt team ska finnas i varje geografiskt område i vuxenpsykiatrin (nordost, sydost, Järva).

Omfattning och förändring av respektive avtal

Järva , öppen vuxenpsykiatri i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Praktikertjänst (i dag: Praktikertjänst).

Nuläge (2014): 57 500 besök av 3 900 patienter, 108 mkr (inklusive lokalkostnader). I nya avtalet uppskattas behovet till 65 800 besök av 4000 personer till en kostnad 105 mkr (exklusive lokalkostnader).

Sydost , öppen vuxenpsykiatri i kommunerna Nacka, Värmdö, Haninge, Tyresö och Nynäshamn. WeMind (i dag: Capio Hjärnhälsan).

Nuläge (2014): 101 500 besök av 9 600 patienter till en kostnad om 173 mkr (inkl lokalkostnader). Nya avtalet: 147 500 besök av 10 000 patienter till en kostnad om 178 mkr (exklusive lokalkostnader).

Nordost , öppen och sluten vuxenpsykiatri i Danderyd, Täby, Vallentuna, Österåker, Lidingö och Vaxholm. Praktikertjänst (i dag: Prima Barn- och ungdomspsykiatri)

Nuläge (2014): 177 500 besök av 13 000 patienter i öppenvård, 32 vårdplatser och 750 patienter i slutenvård, 314 mkr (inklusive lokalkostnader). Nya avtalet: 276 mkr (exklusive lokalkostnader för uppskattningsvis 150 000 besök av 14 000 personer i öppenvård varje år och vård vid 32 slutenvårdsplatser.

Norra länets ångest- och depressionsmottagning , Wemind (i dag: Wemind).

Nuläge (2014): 17 100 besök av 1 710 patienter, 19 mkr (inkl lokalkostnader). Nya avtalet: 30 mkr (inlusive lokalkostnader), 22 600 besök av 1700 personer.

Södra länets ångest- och depressionsmottagning , Capio Hjärnhälsan (i dag: Praktikertjänst)

Nuläge (2014): 9 500 besök av 850 patienter, 9 mkr (inkl lokalkostnader). Nya avtalet: 30 mkr (inklusive lokalkostnader), 22 600 besök av 1700 patienter.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823