oktober 10, 2021
Liberalerna Sjukvård & hälsa

Utveckla vården, men tvinga inte fram regionbildningar

Svenska hälso- och sjukvård behöver moderniseras och utvecklas. Det kräver en tydlig styrning. Tyvärr har den statliga indelningskommittén lett in i en återvändsgränd när de uppifrån vill rita om regionkartan. Dagens 21 landsting/regioner föreslås ersätts av sex regioner av skiftande storlek. Allt ritat med statlig okänslighet för länens skiftande behov och önskemål. Regionernas viktigaste uppgift är att ansvara för hälso- och sjukvård. Ändå är det svårt att se hur förslaget förbättrar sjukvårdens förutsättningar och möter framtidens utmaningar.

Liberalerna säger nej till den statliga indelningskommitténs förslag om nya storregioner. I diskussionen om regionindelning saknas ofta ett medborgarperspektiv. Det förslag som nu ligger på bordet präglas i hög utsträckning av en byråkratisk syn på länsindelning, sjukvård och transporter. Att ha en djupt uppslitande process i denna fråga riskerar att minska tilltron till demokratin. Den enskilda individens rätt till t ex en jämlik sjukvård som fungerar väl över hela landet lyser med sin frånvaro.

Att stöpa om Sveriges administrativa indelning är ingen lätt uppgift. För att det ska bli framgångsrikt måste det finnas en vilja lokalt att gå in i nya regionsamarbeten. Ur liberalt perspektiv är det svårt att se det rimliga i att med tvång uppifrån tvinga samman län till storregioner mot den berörda befolkningens vilja. Samtidigt är det rimligt att anta att flera landsting skulle ha nytta av ett större befolkningsunderlag och att samordna sin sjukvårdsstruktur i ett större område. Något färre men vassare sjukvårdshuvudmän vore bra för vårdens utveckling. Vi ser i Stockholm exempelvis stora möjligheter med vårt redan etablerade samarbete med Gotland och vill gärna fördjupa detta.

För Stockholms läns del vill Liberalerna gärna först och främst bilda en egen region, vilket innebär att många av länsstyrelsens uppgifter förs över till landstinget.

Vårt ställningstagande mot indelningskommitténs förslag ska dock inte hindra att de landsting som genom egna initiativ önskar bilda region för möjlighet att göra det.

Oavsett vad som sker med regionindelningen saknar vi tankar från regeringens sida hur vi kan stärka svensk hälso- och sjukvård. Den står sig väl i internationella jämförelser av kvalitet och kostnadseffektivitet. Samtidigt finns det brister när det gäller att inkludera patienterna i vården, i kontinuitet och i tillgänglighet.

I Liberalerna ska vi nu fortsätta diskutera hur vi ser att vården bäst utvecklas. Den viktigaste maktförskjutningen i hälso- och sjukvården är den som ger patienten en starkare ställning med utökade möjligheter till egenmakt. Liberalerna måste fortsätta slåss för den enskilda människans rätt till säker, tillgänglig och modern hälso- och sjukvård.

Fakta om indelningskommitténs förslag

Indelningskommittén föreslår att riksdagen före valet 2018 fattar beslut om tre nya storregioner:

  1. Norrlands län (Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län)
  2. Svealands län (Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län)
  3. Ett utvidgat Västra Götalands län (dagens Västra Götalands län plus Värmlands län)

I ett nästa steg föreslår indelningskommittén att Stockholms och Gotlands län ska slås ihop till en storregion, att Hallands län införlivas i Västra Götaland, att Blekinge län och Skåne län bildar en storregion samt att Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län bildar en storregion.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1735