februari 02, 2023

Sverige behöver liberala reformer för att ställa om och forma en positiv utveckling för välstånd och välfärd. Men landet behöver inte en regeringskris som riskerar att att skapa än större bekymmer för näringslivet, arbetsmarknaden och människorna i vårt land.

Förmågan att ständigt förnya och ställa om efter nya förutsättningar och för att tillvarata nya möjligheter har varit en stor styrka för vårt land. Liberalerna har under hela 1900-talet varit pådrivande för reformer som skapar frihet för människor. Rösträttsrörelsen för demokratins införande, en lång rad sociala reformer under 1900-talet för att frigöra människor, där den stora handikappreformen ligger många särskilt varm om hjärtat, det ständiga reformarbetet för en likvärdig och kunskapsinriktad skola.

Januariavtalet innehåller en rad viktiga, liberala reformer som bygger vidare på vår stolta reformtradition och driver Sverige i rätt riktning. En moderniserad arbetsmarknad kräver reformer och arbetsrätten behöver förändras för att fungera väl i den nya tiden. Men förändringar måste göras med omsorg och med värnande om den framgångsrika modell som bygger på arbetsmarknadens parters ansvarstagande och sökande efter gemensamma överenskommelser som tjänar både arbetsgivare och människorna i arbetslivet väl.

Vi befinner oss i ett unikt svårt läge. Pandemin har sitt grepp om oss och nu ökar smittspridningen igen och för med sig mänskligt lidande och åter ett ökat tryck på en redan hårt belastad sjukvård. Näringslivet, inte minst de små, lokala företagen drabbas hårt och arbetslösheten ökar. Samtidigt har vi stora problem med människors trygghet, och med social utsatthet inte minst i utanförskapsområden.

Att skapa bästa förutsättningar för landet att klara krisen här och nu måste kortsiktigt vara huvuduppgiften för varje ansvarsfullt parti. Det som verkligen skulle vara till skada för människor i en redan utsatt situation och för nationens förmåga att handskas med de akuta problemen vore att kasta ut Sverige i en regeringskris och därtill ett möjligt extra val. 

Nyttan med att i varje detalj hålla fast vid utredningsförslaget kring arbetsrätten står inte i proportion till den skada för arbetsmarknaden, näringslivet och framförallt människors vardag som ett politiskt kaos riskerar att föra med sig. 

Förändringarna i arbetsrätten måste hanteras ansvarsfullt och i god ordning. Utredningsförslagen bör remissbehandlas i god ordning och när olika aktörer fått ge sin syn på saken bör partierna ta till sig synpunkterna, söka kompromisser och forma ett konkret förslag att lägga på riksdagens bord, utan att redan nu låsa sig vid varje bokstav. Under tiden kan parterna på nytt försöka hitta gemensamma lösningar avtalsvägen.

Att reformera arbetsmarknaden under ordnade former gynnar svensk arbetsmarknad bäst. Och en moderniserad arbetsmarknadslagstiftning är en fråga som vi måste fortsätta arbeta med långsiktigt och be väljarna om ett starkt mandat i nästa ordinarie val. 

Januariavtalet ger Liberalerna stort inflytande över svensk politik. Det är en fantastisk möjlighet som vi bör hålla fast vid under mandatperioden. Dess olika punkter bildar i stort ett liberalt reformpaket som gör skillnad för människor. Det är värdefullt och vi ska lägga stor kraft på att genomföra dessa under mandatperioden. 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823