april 04, 2024
Sjukvård & hälsa

Vägen framåt för vårdens digitala informationsmiljö

Nu faller bitarna på plats i arbetet för att modernisera vården med digitala lösningar. Region Stockholm formar nu sjukvårdens framtida IT-miljö. På Regionstyrelsens sammanträde idag beslutades om en ny strategisk inriktning som innebär att det gamla journalsystemet byts ut stegvis, och att den nya informationsmiljön byggs av flera standardiserade moduler istället för ett enda stort system. Det är ett viktigt vägval.

Ambitionen är att informationsmiljön ska vara mer flexibel genom att använda etablerade standarder och gränssnitt för digitalt informationsutbyte, så att IT-lösningarna kan utvecklas mer i takt med verksamheternas föränderliga behov och de ständigt nya tekniska möjligheterna.

Sedan 2015 bedriver Region Stockholm, i samarbete med Region Gotland, ett arbete med att åstadkomma en genomgripande generationsväxling av hälso- och sjukvårdens IT-miljö. Programmet benämndes Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och lade stor vikt vid vårdverksamheternas, personalens och patienternas delaktighet i kravställning och utformning av de nya digitala stöden.

Coronapandemin gjorde att arbetet med vårdinformationsmiljön stannade upp och regionstyrelsen tvingades avbryta den då pågående upphandlingen. Det blev nödvändigt att tänka om och tänka nytt.

Min partivän Daniel Forslund som är ordförande i innovations- och utvecklingsutskottet berättar:

– Det senaste året har vi lagt ner både tid och kraft på en fördjupad och uppdaterad analys av hur vårdens behov av moderna digitala stöd ska kunna mötas, som ska ligga till grund för Region Stockholms strategiska vägval. Ambitionen har varit att bättre kunna möta hälso- och sjukvårdens föränderliga behov av digitala stöd, och snabbare kunna tillvarata nyttan av den digitala utvecklingen i samhället även i vårdens verksamheter. För Region Stockholm är det viktigt att vårdens nya IT-miljö möjliggör en hög grad av teknisk flexibilitet och ökad utvecklings- och innovationstakt. Mot bakgrund av detta bedömer vi att det blir alltför begränsat med ett enda stort system som ska möta alla olika behov.

Istället har Region Stockholms gjort följande strategiska vägval:

• Grunden för den nya utvecklingen ska vara upphandling och utveckling av system och moduler, som bygger på öppna och vedertagna standarder och gränssnitt för informationsutbyte. På det sättet kan systemen och modulerna utvecklas och bytas ut i takt med att verksamheternas behov förändras och i takt med att marknaden utvecklar teknikens möjligheter.

• Arbetet ska ske inom ramen för en övergripande arkitektur med en hög säkerhetsmässig nivå som säkerställer kontroll och kvalitet av data från vården. Systemen och modulerna ska vara kompatibla med varandra, möjliggöra integration och säker överföring av digital information till andra vårdgivare och regioner samt tillåta att vårddata kan följa individen på ett korrekt och säkert sätt över både vårdgivare- och regiongränser, samt fungera med relevanta nationella tjänster.

• Ett framtida upphandlingsprogram ska ha tydliga verksamhetskopplingar, nyttja ett fåtal externa konsulter ochbegränsa administrativ överbyggnad. Genom dels ett stegvist och modulärt skifte av nuvarande informationsmiljö, och dels återanvändning av resultaten från det tidigare FVM-programmet väntas kostnaden för det kommande arbetet bli lägre än tidigare beräknat.

Utöver det strategiska vägvalet pågår flertalet utvecklingsarbeten inom ramen för åtgärdsplanen som syftar till att förbättra den nuvarande vårdinformationsmiljön i väntan på ett större skifte. Fokus har lagts på att skapakonkreta och synliga förbättringar för patienter och vårdpersonal. Bland annat har investeringar gjorts för att bygga ut kapacitet och funktionalitet som chatt, digitala kallelser och flerpartsmöten med video mellan olika vårdgivare i Region Stockholms vårdapp Alltid Öppet, utveckla elektroniska remisser mellan Capio S:t Görans Sjukhus och resterande vårdgivare, förstudier inför upphandling av nya dokumentationsstöd i förlossningsvården och psykiatrin, samt IT-stöd för en säkrare läkemedelsförskrivning.

En förutsättning för vägvalet med en mer modulbaserad informationsmiljö är att regionen själv bygger upp en samlad och sammanhållen lagring av journalinformation, vård- och hälsodata, så att grundinformationen inte blir för splittrad eller inlåst i olika leverantörsspecifika format och system. Karolinska Universitetssjukhuset har därför fått i uppdrag att genomföra en pilot med syfte att skapa ett gemensamtvårddatalager för tillgängliggörande och analys av information från olika system i Region Stockholm.

– Det gemensamma vårddatalagret kan komma att bli en viktig grundkomponent i Region Stockholms framtida vårdinformationsmiljö. Pilotprojektet, som leds av Karolinska Universitetssjukhuset, förväntas skapa ytterligare digitaliseringsmöjligheter inom vården, fortsätter Daniel Forslund.

Ett framgångsrikt införande är fortsatt beroende av en god förankring med vårdgivarna, vårdpersonalen och patienterna. Arbetet med vårdens informationsmiljö kommer därför att ske succesivt och med beaktande av den pågående Coronapandemin, vilket den nya och flexibla inriktningen möjliggör.

Här kan du läsa hela ärendet om modernisering av värdens it-miljö.

På bilderna ser ni Daniel och mig prata utveckling en före pandemin.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823