mars 03, 2024

Min vision är att alla invånare i vår region ska få möjlighet att ha en fast och känd husläkare för kontinuiteten. Jag vill också att vi som patienter ska ha god tillgänglighet till husläkarmottagningarna och få kontakt digitalt eller fysiskt besök när vi behöver det. Vi har kommit en bit på vägen, men mycket återstår. Därför är det viktigt att vi snart ska ta nästa steg i vår primärvårdsreform:

Fler husläkare, mer kvällsöppet och kraftigt höjd fast ersättning till vårdcentralerna 2021, är några viktiga förändringar som vi snart ska besluta om i Region Stockholm.

Förändringarna för vårdcentralerna gäller från februari 2021 och innebär bland annat fler listningsbara läkare och ökade möjligheter för vårdcentraler att ha kvälls- och helgöppet. För att ge en stabil ekonomisk grund och möjliggöra digital vård på alla vårdcentraler förändras också sättet som den ekonomiska ersättningen beräknas.

Den fasta ersättningen för varje listad patient kommer utgöra merparten av vårdcentralernas intäkter. Den rörliga ersättningen sänks till 110 kronor per besök för alla slags besök utom psykologbesök, som kommer att ersättas med 425 kronor. Istället kommer den fasta ersättningen som husläkarmottagningen får för varje patient som valt att lista sig hos dem att höjas. Det betyder ett mindre fokus på enbart de fysiska Husläkarbesöken. Förslaget väntas beslutas den 24 november.

Den totala ekonomiska ersättningen till vårdcentralerna höjs samtidigt med 3 procent eller drygt 180 miljoner 2021. Räknat med ersättningshöjningar och ökade volymer (fler patienter och fler besök) har resurserna för vårdcentralerna därmed ökat med ca 1,1 miljard per år jämfört med 2021.

Vårdcentralerna ska vara grunden som vården bygger på. För att ge vårdcentralerna stabila förutsättningar ökar vi kraftigt den fasta andelen av den ekonomiska ersättningen och prioriterar vårdcentralerna ekonomiskt i regionens budget. Vi höjer ersättningen för kvälls- och helgöppet, och öppnar för att fler specialistläkare kan vara listningsbara husläkare. Patienterna ska kunna välja sin egen husläkare – men man ska också kunna träffa husläkaren digitalt. Vården ska helt enkelt ännu mer utgå från den enskilde patientens behov.

Fakta om förslaget:

Högre andel fast ersättning och stärkt styrning utifrån vårdbehov: 2016 infördes ett nytt ersättningssystem för husläkarverksamheten (vårdcentralerna). När vårdvalet infördes 2008 var den rörliga ersättningen störst, för att stimulera tillgänglighet genom fler besök, och ersättningen differentierades enbart utifrån ålder. 2016 blev den fasta ersättningen istället störst, och ersättningen fick förutom ålder även socioekonomiska och vårdbehovsrelaterade faktorer. 2021 års ersättningssystem fortsätter på den vägen. Totalt omfördelas nästan 800 miljoner kronor. De komponenter som kopplar till vårdbehov höjs: individuella vårdbehovsindexet CNI till 376 kronor per år, ACG till 1 190 kronor per år. En ny ökad listningsersättning för de äldsta införs: för 65–74 år en höjning med 100 kr (12 procent) till 920 kr per år, för 75+ en höjning med 180 kr (22 procent) till 1 000 kronor. Listningsersättningen kommer därmed fördelas på 45,5 procent ACG, 14,4 procent CNI och 15,4 procent åldersrelaterad ersättning.

Fler med egen namngiven läkare: En ny målrelaterad ersättning införs för listade på namngiven läkare (per 31 december 2021), mottagningar där fler än 70 procent av patienterna är listade på en namngiven läkare (och inte bara på mottagningen) får därmed en bonus.

Fler listningsbara läkare: förutom specialister i allmänmedicin, barn- och ungdomsmedicin och geriatrik, kommer även specialister i internmedicin och rehabiliteringsmedicin verka som husläkare med egen patientlista.

Mer kvälls- och helgöppet: Vårdcentraler som har öppet mer än grundkravet får höjd tilläggsersättning, 30 000 kronor/månad för 5 timmar/vecka över grundkravet, 65 000 kr/mån för minst 10 extra timmar/vecka. (Grundkravet är minst 45 timmar/vecka, alltid måndag-fredag kl 8-17).

Tillgänglighet: För att stimulera tillgänglighet för besök införs en bonus relaterat till uppfyllnad av vårdgarantin.

Första linjens psykiatri: Vårdcentralernas uppdrag för psykisk hälsa förstärks på flera punkter: teambaserat omhändertagande, krav på bemanning på plats på vårdcentralen, samt krav på tillgång till psykolog.

Barns och ungas psykiska hälsa: Alla vårdcentraler ska tillhandahålla utökade insatser för psykisk hälsa för barn och unga med krav på minimibemanning (tre behandlare + läkare). Målet är en ökning av de psykiska hälsoinsatserna för barn och unga med 65% vilket kommer motsvara 110 miljoner kronor i resurstillskott 2022.

Fler ST-tjänster: Antalet utbildningstjänster för blivande specialister i allmänmedicin ska utökas och ersättningen till vårdcentralerna för handledning höjs med 30 000 kronor/år. 

Dagens Nyheter skriver om förslaget här.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823