oktober 10, 2023
Sjukvård & hälsa

Vård efter individuella behov – oavsett ålder

Under coronapandemin har vården och omsorgen ställts inför sällan skådade utmaningar. Enorma insatser har gjorts som räddat livet på många. Samtidigt sörjer vi alla de som gått bort i förtid. Många äldre har drabbats. Hur smittskyddet och vården har fungerat för Stockholms och Sveriges äldre är en viktig del av hur hanteringen av coronapandemin ska utvärderas. I DN Kultur finns en längre artikel som kritiserar Region Stockholm och äldreomsorgen. Regionen och vår hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson kommenterar här på metodiskt olika frågor som artikeln väcker: hur beslutsstöd för bedömning av vårdbehov tas fram, hur läkarbedömningar ska göras, hur en skala för att bedöma äldres skörhet ska användas. Läs gärna den informativa texten som klarar ut frågetecken!

En viktig fråga är också gränsen mellan politik och profession. Många beslut under pandemin har tagits av professionen och icke-politiska tjänstemän. Det gäller naturligtvis alla enskilda medicinska beslut i vården och omsorgen, men också viktiga beslut om riktlinjer och prioriteringar. Under pandemins intensiva fas var vår Regionala särskilda sjukvårdsledning (RSSL) aktiverad med stora befogenheter att fatta snabba beslut. Där och på vår hälso- och sjukvårdsförvaltning finns stor medicinsk kompetens med bland annat våra chefläkare som medicinska experter och beslutsfattare.

Medicinska beslut är inget som vi politiker ska lägga oss i. Däremot har vi det övergripande ansvaret för resurser och prioriteringar. En mycket viktig princip som vi politiskt har slagit fast är att varje person ska få en individuell medicinsk bedömning, oavsett ålder, och det gäller självklart även under en pandemi. Olika beslutsstöd, som skalor för att bedöma skörhet, är just bara ett stöd. Det är inte en sorteringsmekanism för att placera in äldre i kategorier som bedöms på gruppnivå. Det gäller också tillämpningen av de beslutsstöd som DN Kultur-artikeln refererar till. Att vi politiker inte beslutar om sådana typer av riktlinjer är inget märkligt. Det är att låta professionen göra sitt jobb.

Äldre ska få en bra och värdig vård utifrån sina behov. Om misstag har begåtts och missgrepp gjorts, ska det granskas och åtgärder vidtas så att det inte upprepas. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tar emot anmälningar och gör egna granskningar; där har man valt att gå vidare med fördjupad granskning av en knapp tjugondel av de särskilda boenden för äldre som finns i Region Stockholm, 15 av över 300. Regionen gör också egna uppföljningar och nationellt arbetar coronakommissionen.

Äldre kan, som beskrivs i texten från Björn Eriksson som jag nämnde i början av detta inlägg, få en bra vård på flera nivåer. I hemmet eller det särskilda boendet, med stöd av ordinarie läkare, avancerad sjukvård i hemmet och/eller jourläkare. På geriatriken dvs den specialiserade äldresjukvården. Eller, om så behövs, på akutsjukhuset. Att vårdas på en högre, mer avancerad nivå är inte per automatik bättre. Det beror på individens behov och konstitution. Jag vill särskilt lyfta fram geriatriken som gjort ett enormt jobb under pandemin, och vårdat fler covid-patienter än intensivvården. Det är en högt professionell och specialiserad verksamhet som har spetskompetens just för äldres förutsättningar och ofta komplexa vårdbehov. Stockholms geriatriska vård är en av de verksamheter jag är allra mest stolt över i Stockholmsregionen.

Apropå corona och äldre: SvD har gjort en intervju med mig om kritik och självkritik, t ex om äldreomsorgen och behovet av individuella bedömningar av vårdbehov för alla patienter oavsett ålder. Rubriken kan få det att framstå som en kritik mot specifikt borgerliga politiker i Stockholm, men den riktar sig till alla arbetsgivare oavsett partifärg som bygger sin verksamhet på en väldigt stor andel timanställda medarbetare i äldreomsorgen, en kritik som Folkhälsomyndigheten också lyft fram som orsak till att många äldre drabbats så hårt i särskilda boenden. Det är ett område där politiker bör tänka nytt och skapa bättre förutsättningar framåt. Januaripartiernas tidigare besked om kompetenslyft i äldreomsorgen är en viktig del.

Tillägg: Här kan ni läsa det aktuella dokument som gäller äldre personer i särskilda boenden.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823