september 09, 2023
Sjukvård & hälsa

Vård för den som utsatts för sexuella övergrepp som barn

Samhället måste stå väl rustat att möta människor som utsätts eller har utsatts för sexuella övergrepp i barndom. Jag tar därför initiativ till en översyn över vilken vård som ges idag och hur den kan utvecklas. Jag har under våren talat med flera personer med både personlig erfarenhet som offer och från sjukvårdens professioner om frågan och det är uppenbart att det finns behov av att utveckla vården för den som utsatts.

Nyligen träffade jag författaren och retorikern Elaine Eksvärd för ett samtal om hur samhället måste skydda barn från sexuella övergrepp och hur vården kan utvecklas. Hennes bok har verkligen satt ljuset på den mycket utsatta gruppen barn som tvingas till sex. Samhället får inte längre vända bort blicken. Jag har tidigare skrivit om hennes bok här.

Vid Hälso- och sjukvårdsnämndens möte tog jag initiativ till en översyn av vårdens insatser genom att lägga en skrivelse. Glädjande nog har hela Alliansen och flera oppositionspartier ställt sig bakom mitt förslag. Såhär lyder skrivelsen:

Vård för den som utsatts för sexuella övergrepp som barn

Sexuella övergrepp mot barn är ett fruktansvärt brott. Det finns ingen tillförlitlig statistik om hur många barn som utsatts eller utsätts för sexuella övergrepp, men det rör sig om ett stort antal barn och brottet är alltför vanligt förekommande. Det är ett ansvar för samhället att försöka förhindra att fler barn – och vuxna – utsätts, men samhället förmår inte alltid skydda dessa barn men måste då erbjuda stöd till dem som drabbats. Här finns ett utvecklingsbehov.

En del förebyggande insatser görs i dag. Inom Stockholm läns landsting finns, bland annat, PrevenTell en nationell hjälplinje för den som riskerar att utsätta andra för övergrepp.

Hälso- och sjukvården måste stå väl rustad dels att möta barn som utsatts för övergrepp, dels vuxna som behöver bearbeta sina upplevelser från barndomen och naturligtvis även de som utsätts i vuxen ålder.

Olika omständigheter gör att, efter att ha utsatts för sexuella övergrepp, behoven hos människor ser olika ut, och uppstår vid olika tider i livet. I Stockholms läns landsting ska det finnas adekvat behandling och stöd att tillgå när behovet uppstår. Det kan handla om samtalskontakt, psykiatrisk behandling men också vård inom exempelvis gynekologin. Genom primärvårdens utbyggda psykosociala stöd har tillgången till psykisk hälsovård ökat för alla Stockholmare, men för vissa finns behov av mer specialiserad vård. Sexuella övergrepp är också för många stigmatiserande, och en god kunskap om behov och vårdutbud inom hela vården kan förbättra bemötandet och underlätta för den drabbade att få rätt vård.

Idag erbjuder landstinget psykiatrisk vård för den som behöver. Dock finns ett behov av att utveckla kompetensen i landstingets egen organisation och hos dem som arbetar på uppdrag från landstinget, att både möta och identifiera adekvat behandling för personer som utsatts för sexuella övergrepp. Genom vissa privata husläkarmottagningar kan exempelvis patienter remitteras till specialiserad vård hos organisationen Wonsa.

Författaren Elanie Eksvärd har nyligen, genom sin bok Medan han lever, synliggjort barns utsatthet, liksom behovet av stöd till de som drabbats. I dag är informationen på 1177 Vårdguiden om vilket stöd som finns att tillgå för den som utsatts för sexuella övergrepp främst fokuserat på civilsamhällets olika stödjande verksamheter. Erbjudandet från sådana aktörer är mycket positivt, och ett viktigt komplement till den offentligt finansierade vården. Det är dock viktigt att den som söker information enkelt kan överblicka också de möjligheter till vård som landstinget erbjuder, och skäl finns att förbättra vilken guidning som finns för dessa patienter.

Vi uppdrar därför till hälso- och sjukvårdsdirektören att under hösten 2016 återkomma till Hälso- och sjukvårdsnämnden med en genomlysning av vilken vård som erbjuds den som utsatts för sexuella övergrepp som barn och hur den vården kan utvecklas, samt att säkerställa tillgången till information om vårdutbudet för den som utsatts för sexuella övergrepp som barn, framförallt på Vårdguiden 1177.

 

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1823