maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

Vården för våldtagna förstärks

Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset får ett utökat uppdrag att utbilda andra vårdgivare i omhändertagande av våldtäktsoffer. Samtidigt förstärks det psykologiska omhändertagandet på själva akutmottagningen på Södersjukhuset. Ekonomiskt utökas budgeten med 6 miljoner per år.

De som utsätts för våldtäkt ska snabbt få ett bra omhändertagande, oavsett var man söker vård. Omhändertagandet omfattar såväl fysiskt som psykologiskt stöd. Det är också viktigt att vårdpersonal har kompetens att känna igen tecken och våga fråga, även i de fall där den drabbade inte uttalat söker vård efter en våldtäkt. Att förstärka uppdraget för Akutmottagningen för våldtagna och sprida kompetens i hela vården är ett budgetuppdrag från den blågröna majoriteten som nu förverkligas.

Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag för att vårda och hjälpa personer som utsatts för våldtäkter och sexuellt våld. Uppdraget innebär akut vård dygnet runt, årets alla dagar och eftervård inklusive stödsamtal med kurator och/eller psykolog, rättsmedicinsk utredning, kunskapscentrum i länet för ett sammanhållande omhändertagande.

Detta uppdrag utökas nu med:

🔵 Stärkt psykologiskt omhändertagande. Erbjudnde ett fördjupat krisstöd till de patienter som bedöms behöva, exempelvis gruppbehandling för trauma. Även i detta uppdrag ligger kunskapsspridning till övriga delar av vården.

🔵 Utbildningsansvar för Region Stockholms vårdgivare avseende omhändertagande av sexuellt våldsutsatta. Detta innebär riktade utbildningar för andra aktörer om akut omhändertagande, forensisk undersökning, bemötande, omhändertagande i ett senare skede. Det gäller akutsjukhus, beroendeakut, öppenvårdspsykiatri, vårdcentral, närakut, UM, BMM, elevhälsa, socialtjänst och ideell sektor

🔵 Löpande kompetensutveckling för personalen på akutmottagningen för våldtagna ska säkerställas.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821