maj 05, 2024
Patientrum
Sjukvård & hälsa

Vårdplatser i internationellt perspektiv

En del fredagsmyser med chips framför tv:n. Jag har snöat in på vårdplatser och kan inte slita mig från datorn. Ju mer man gräver desto komplexare blir det. Hittills har jag mest jobbat med den lokala vårdplatsfrågan. Men det finns förstås anledning att lyfta blicken och titta på det hela ur ett internationellt perspektiv också.

Som jag tidigare skrivit finns det mycket att göra för att lösa problemen som våra sjukhus upplever just nu. Men hur ligger Sverige till i internationell jämförelse? DN sätter svensk sjukvård i internationellt perspektiv och visar att Sverige har få vårdplatser räknat per invånare. Men hur mäter man egentligen detta? Det är uppenbarligen inte lätt. Jag tittade i Socialstyrelsens skrift Tillgång till vårdplatser. Där beskrivs svårigheterna att jämföra:

Att göra jämförelser av vårdplatstillgången i olika länder är problematiskt av flera skäl. Ett av de största problemen är olika täckningsgrad för vårdplatser som inte är offentligt finansierade. Ett annat problem är skillnader i vilken vård som i olika länder betraktas som sjukhusvård, vilket direkt påverkar vad som betraktas som faktiska vårdplatser. Den så kallade Ädelreformen i Sverige, som genomfördes 1992, innebar att ett stort antal vårdplatser inom sjukvården flyttades över från landstingen till kommunerna och därmed upphörde att räknas som vårdplatser på sjukhus. Eftersom dessa vårdplatser till stor del motsvaras av de vårdplatser som OECD klassificerar som långtidsvårdplatser, exkluderas dessa uppgifter i det nedanstående. Det ska också påpekas att OECD:s statistik över vårdplatser inte är fullständig och att det saknas data för vissa av de ovan nämnda länderna för vissa år som ingår i den studerade tidsperioden.

Oavsett detta kan man konstatera att Sverige har färre vårdplatser än många andra länder. I den del detta handlar om att vi har en effektivare vård och att patienterna får god sjukvård utan att det kräver att de blir inlagda på akutsjukhusen är det förstås gott och väl. Men när vi ser att behoven av vårdplatser är större än tillgången, särskilt under en perioder där stora toppar av både influensa, RS-virus, vinterkräksjuka och halkolyckor, finns det anledning att utöka antalet vårdplatser.

I rapporten ovan finns också mycket annat intressant att läsa om vårdplatser i Sverige.

I den vårdplatsutredning som McKinsey & Company gjorde på uppdrag av Stockholms läns landsting 2010 finns också några intressanta internationella utblickar:

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821