maj 05, 2024

Idag den 4:e februari är det Världscancerdagen. Dagen grundades av den Internationella unionen mot cancer (UICC) år 2000 och är till för att sprida kunskap och information om cancer.

För mig personligen är kampen mot cancer en personlig angelägenhet och en nödvändig politisk prioritering. Båda mina föräldrar dog i cancersjukdomar. Tidig upptäckt, snabba vårdinsatser och fokus på utvecklingen framåt är sådant som behövs för att fler liv ska räddas. Och det behövs också ett gott bemötande och förståelse för både patienters och anhörigas behov. Det är just sådant som fortsätter väcka mitt engagemang.

I Sverige insjuknar ungefär 66 000 personer i cancer varje år och det uppskattas att 1 av 3 svenskar får någon typ av cancerdiagnos genom livet. Ungefär 23 000 personer dör varje år i cancer i Sverige, vilket gör cancer till den näst mest vanliga dödsorsaken i Sverige. Även om insjuknandet i cancer ökar för de flesta cancerformerna i takt med att vi lever allt längre har förbättrad cancervård och tidigare upptäckt lett till att dödligheten i stort har minskat. 5 årsöverlevnaden för i princip samtliga cancertyper har ökat de senaste 30 åren. 

En anledning till att dödligheten har minskat är framsteg inom screening. Screening är en undersökning av ett större antal människor för att hitta förstadier till sjukdom, eller för att upptäcka en sjukdom innan den har gett några symtom. Att upptäcka cancer tidigt ökar chansen att kunna sätta in rätt behandling i tid. Det Svenska nationella programmet för bröstcancerscreening med mammografi är ett av de mest effektiva i världen, och ny forskning pekar på att bröstcancerscreeningen kan bli ännu bättre genom individualiserad screening. I regionen pågår även Sveriges första pilotprojekt inom lungcancerscreening där kvinnor som röker, och därmed löper större risk att drabbas av dödlig lungcancer, kan erbjudas lungcancerscreening i anslutning till mammografi. Det pågår även arbete med implementering av screening för tjock- och ändtarmscancer samt organiserad prostatacancertestning som kommer att införas inom ramen för ett treårigt pilotprojekt med start under 2022.

Stora framsteg har gjorts på området livmoderhalscancer och det uppskattas att cancertypen kan utrotas helt på sikt, bland annat genom Sveriges unika screeningprogram med ca 92% deltagande och HPV-vaccinationen som ingår i barnvaccinationsprogrammet. I Region Stockholm erbjuds dessutom kvinnor upp till 27 års ålder så kallad catch-up-vaccinering.

För att kunna upptäcka tidiga stadier av hudcancer har regionens vårdcentraler stegvis under 2021 börjat använda teledermatoskopi. Hudcancer är den tredje mest vanliga typen av cancer i Sverige och på senare år har den blivit vanligare.

Det är också viktigt att stärka det förebyggande arbetet. När EU-kommissionen publicerade sin första cancerplan 2021 noterade man att 4 av 10 cancerfall i EU skulle kunna undvikas genom förebyggande arbete – i Sverige uppskattar man att det rör sig om ungefär 3 av 10 cancerfall. När det kommer till cancer handlar det främst om att nå ut med effektiva råd om en hälsosam livsstil fri från rökning och riskbruk av alkohol. Det mångåriga Sollentunaprojektet visade hur framgångsrikt vårdcentraler kan hjälpa patienter med relativt enkla medel som hälsosamtal. Nu ska hälsosamtal testas i en ny studie på vårdcentraler i Region Stockholm. Ca 1 700 medborgare i områden med större ohälsa och socioekonomisk utsatthet ska erbjudas att delta.

Trots stora framsteg på cancerområdet finns det mycket kvar att göra. Dödligheten i de snabbväxande cancerformer har inte minskat i lika hög grad som i de mer långsamväxande och vi ser hur överlevnaden fortfarande är väldigt ojämlik i samhället. Femårsöverlevnaden är generellt högre bland högutbildade jämfört med lågutbildade och vi ser att antalet bekräftade cancerdiagnoser har fallit under Coronapandemin. Tyvärr är de två vanligaste cancertyperna bröstcancer och prostatacancer fortsatt underrapporterade och konsekvensen av detta kan bli att cancer upptäcks i ett senare skede, vilket kan påverka dödligheten. Arbetet måste alltså fortsätta.

Jag skriver idag tillsammans med Cecilia Elving i Dagens Samhälle om att screening behöver utvecklas mer.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821