juli 07, 2024

Hur sammanfattas pandemiåret 2020?

Vi har alla på olika sätt prövats det gångna året. För många har saknaden efter familj varit stor och för andra har stora förluster kommit att innebära ett enorm lidande och tomrum. Många människor har arbetat hemma, andra har blivit av med jobbet och några har arbetat hårt för att rädda liv. Året 2020 kommer vi nog alla att minnas.

Trots mycket mörker och oro finns även under 2020 ljusglimtar inom hälso- och sjukvårdsområdet som är värda att lyfta fram. Den digitala vården har skjutit i höjden, kunskapsutbytet och samarbetet mellan vårdnivåerna har ökat. Det nya läget har tvingat oss att ställa om – ibland till det bättre. Andelen av länets invånare som uppger att de har ett stort förtroende för vården har ökat från 61 procent 2019 till 69 procent 2020.

På hälso-och sjukvårdsnämnden i dag tisdag kommer vi att fatta beslut om verksamhetsberättelsen för 2020. I den redogör förvaltningen för året som gått, för resultat och åtgärder samt avrapporterar några av de stora projekt som pågår. Låt mig nämna några viktiga områden.

På primärvårdsområdet har vi fattat viktiga beslut under året. I januari 2020 fattades beslut om en genomförandeplan för primärvårdstrategin med 22 prioriterade åtgärder.

I november fattade vi sedan beslut om ett nytt förfrågningsunderlag för husläkarverksamheten som i stor utsträckning omfattar de åtgärder som listas i genomförandeplanen. Det innebär bland annat förändringar i ersättningsmodellen med ökad ersättning för listning hos namngiven läkare. Detta är ett viktigt steg i vårt mål om att alla som vill ska ha möjlighet till fast husläkare.

Intresset för ensamhetsfrågor tycks ha ökat till följd av att fler människor varit isolerade. Regionen hade innan pandemin påbörjat två parallella projekt på området – ett pilotprojekt om social aktivitet på recept och ett om att garantera mänsklig närvaro i livets slutskede. Pilotprojektet kom trots förseningar igång under sena halvan av 2020 och kommer att avrapporteras under 2021. Dessa primärvårdsinsatser är viktiga i människors vardag och kommer förhoppningsvis generera stora vinster för både individen och samhället i stort.
Resultatet av projektet kring att garantera mänsklig närvaro i livets slutskede är ett antal åtgärder för att förbättra den palliativa vården. Det handlar bland annat om att undvika onödiga förflyttningar av patienter under livets slutskede samt förbättra samarbetet mellan region och kommun.

Det har skett stora framsteg på digitaliseringsområdet. När samhället tvingades ställa om till en mer digital vardag, tog både invånare och vårdgivare stora digitala kliv. Andelen husläkarmottagningar som erbjuder videobesök har ökat från 49 procent till 79 procent och antalet videomöten i primärvården har ökat med hela 1094 % under året. Nästan 2 miljoner stockholmare har nu ett digitalt användarkonto på 1177 och kan därmed använda vårdens e-tjänster. Region har sedan tidigare, som först i landet, en digital vårdgaranti som garanterar alla stockholmare möjligheten att kunna söka vård även genom digitala vårdtjänster. Snabb nyutveckling av digitala lösningar har varit en stor hjälp under pandemin. Vi har också påbörjat ett arbete för att säkerställa att digital kommunikation till invånarna kan ske med stöd av en säker elektronisk brevlåda.

För att vården ska kunna sköta vården måste det råda ordning och reda. Därför har vi infört avgifter på uteblivna besök, inte som ett straff, utan som en tydlig uppmaning att avboka besök som man på förhand vet inte kommer att genomföras.

Vi kommer även att se över vårdens betalningssystem så att det blir enklare för den enskilda individen att veta hur systemet funkar. Trots ett mycket tufft år ser vi hur hälso-och sjukvården ständigt utvecklas och förbättras. Mycket är gjort, men det finns mer att säga. Jag ser fram emot fortsatt hårt och envist arbete under 2021 för att säkerställa att alla stockholmare får den vård de behöver.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821