maj 05, 2024
Capio Sankt Görans Sjukhus.
Ekonomi Liberalerna Sjukvård & hälsa

Viktigt med kvalitetsuppföljning i offentlig verksamhet

Eftersom mångfalden ökat bland utförare av kommunal verksamhet – t.ex. vård, skola och omsorg – behöver reglerna uppdateras, bland annat vad gäller hur verksamheten ska följas upp. Det föreslår en ny utredning.

Det är utredaren Johan Höök som på regeringens uppdrag har studerat hur kommuner och landsting ska kunna stärka sin kontroll och insyn när privata utförare anlitas att utföra kommunal verksamhet. Utredningen (SOU 2013:53) föreslår bland annat att fullmäktige ska anta ett program med övergripande mål och riktlinjer för verksamheter som lämnas över till privata utförare.

Det ska också säkerställas att allmänheten har tillräcklig insyn i verksamheterna, även om företagshemligheter och liknande förstås måste kunna fortsätta att vara hemliga. Vidare föreslår utredningen att informationen till medborgarna förbättras så att alla kan göra välgrundade val, oavsett om det gäller skola, vårdcentral eller äldreboende.

Utredningens uppdrag har varit att titta på uppföljning av verksamheter som utförs i enskild regi. Men självklart är det också viktigt att även verksamhet som kommuner och landsting själva driver blir ordentligt uppföljda. I förslaget till nytt partiprogram för Folkpartiet slår vi fast att ”privata och offentliga utförare ska verka på lika villkor och ska omfattas av samma ersättningsregler och kvalitetskrav”. Det är ett perspektiv som inte får glömmas bort.

Vad gäller tillgången till information så instämmer jag i utredarens ambitioner att alla ska kunna göra välgrundade val. Jag ledde arbetet med att ta fram ett nytt sjukvårdspolitiskt program för Folkpartiet, och där skriver vi att man borde ”skapa en nationell informationstjänst för patienter med begränsad förmåga att göra välinformerade val av sjukvård. Lätt tillgänglig information om vårdgivarnas behandlingsresultat och bemötande samt hur vårdgivaren förebygger vårdskador ska underlätta för patienten att själv bedöma kvaliteten inför valet av vårdgivare”.

Valfrihet är en central fråga för oss i Folkpartiet. En mångfald av utövare främjar nya idéer och arbetssätt, innovationer och entreprenörskap. Det ger patienter, elever och brukare makten att välja – och välja bort. Vi som är politiskt ansvariga för verksamheterna måste också kunna säkerställa att de håller den höga kvalitet som vi förväntar oss. Detta sker förstås redan genom regleringar i avtal, men det är angeläget att föra en kontinuerlig diskussion om hur kvalitets- och uppföljningsarbetet kan förbättras och utvecklas. Utredarens förslag är ett intressant inlägg i den debatten.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821