maj 05, 2024
Sjukvård & hälsa

YAM – en insats för ungas psykiska hälsa

Tidigt i  morse hörde jag ett intressant samtal på Sveriges radio P1. Det handlade om lycka och betydelsen för politiker av att försöka erbjuda människor denna känsla. Invånarnas upplevda lycka undersöka genom stora enkäter. Lyckligast brukar vi nordbor, schweizare och holländare vara. Psykisk ohälsa står för fyra gånger mer upplevd olycka än vad fattigdom gör i alla undersöka OECD-länder, framkommer i reportaget. Idag inleds en OECD-konferens i London där frågan om hur politiker kan minska medborgarnas olycka. Receptet heter bättre och mer omfattande psykiatri.

Intressant, tycker jag, som länge engagerat mig för bättre psykisk hälsa och utvecklad psykiatri. Kan vi skapa ett samhälle som motar bort ohälsan så blir vi alla vinnare. Men det ser onekligen rätt dystert ut i stora delar av världen. Även hos oss i Sverige och Stockholm. Den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att öka, och det är en av de stora samhällsutmaningar vi står inför.

Psykisk ohälsa leder till stor oro för såväl den drabbade individen som närstående, och en känsla av maktlöshet när man inte känner att tillräckligt görs eller får tillräckligt mycket uppmärksamhet av vården. Min önskan är att alla unga kan få växa upp med framtidshopp. Inte minst viktigt är detta med tanke på skolprestationer, som påverkas negativt av psykisk ohälsa enligt flera studier. Som hälso- och sjukvårdslandstingsråd är det min ambition att varje dag arbeta för att förbättra vården i Stockholms län, där 2 597 barn och ungdomar under åren 2004-2012 försökt ta sitt liv. Det är 2 597 barn och ungdomar för mycket och där bör vi politiker ta krafttag på flera nivåer.

Vi genomför nu en hälsofrämjande och preventiv insats som syftar till att förbättra den psykiska hälsan och minska självskadebeteendet bland skolelever. Insatsen kallas för Youth Aware of Mental health (YAM) och är ett utbildningsprogram som genomförs i skolan, under skoltid fem timmar under tre veckor. Programmet syftar till att främja diskussion, utveckla färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskapen om psykisk ohälsa. Det syftar också till att utveckla problemlösande förmågor och emotionell intelligens så att barnen till exempel lär sig hur de bäst handskas med egna och andras känslor, relationer samt empati.

Utbildningen leds av instruktörer som är utbildade av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet (NASP). Tillsammans med NASP arbetar Stockholms läns landsting med att bygga upp ett samarbete med elevhälsan samt övrig hälso- och sjukvård för att erbjuda stöd och vård till elever vid behov.

Enligt en studie som gjorts bland drygt 11 000 skolelever i tio EU-länder har YAM visat sig vara en effektiv metod. Vi hoppas få se samma goda effekt bland Stockholms läns ungdomar. För mig och Liberalerna kommer arbete för ungas psykiska hälsa vara en fortsatt prioriterad fråga. Morgonens radiolyssnande stärkte mig än mer i den uppfattningen.

Anna Starbrink
Anna Starbrink, Liberalerna. Hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm.
https://annastarbrink.se
Skapade inlägg 1821